Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Legjislacioni

Rregjimi i lejimit te perkohshem jepet ne mbeshtetje te neneve 157-164 te Kodit Doganor te Republikes se Shqiperise, dhe te neneve 342-402 te Dispozitave Zbatuese te tij.

Organet kompetente per dhenien e rregjimit eshte Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, dhe dega Doganore qe do e ndjeki rregjimin.

Subjekti


Regjimi i lejimit të përkohshëm eshte ai rregjim doganor qe lejon te importosh mallra per perdorim me nje afat te kufizuar kohe, pa paguar ose  me pages ate pjesshme te detyrimeve doganore. Qe te lejohen te importohen nen kete rregjim keto mallra duhet te kete disa karakteristika:

1. Nuk duhet te jene me origjine shqiptare;
2. Nuk duhet te jene ne pronesi te importuesit por importuesi i merr ato me qira, apo me nje afat perdorimi te caktuar, dhe do ti ktheje ne destinacionin e meparshem;
3. Mallrat duhet te jene lehtesisht te identifikueshme dhe te jene mallra me afat te gjate perdorimi, dmth nuk duhet te jene mallra menjehere te konsumueshme, pervecse per shkak te amortizimit te tyre fizik.

Dokumentat

Per te perfituar rregjimin e lejimit te perkohshem, duhet perpiluar kerkesa sipas modelit bashkangjitur, dhe duhet depozituar prane Drejtorise se Pergjithshme te Doganave. Drejtoria e Pergjithshme e Doganave miraton rregjimin por eshte dega doganore ku do perdoret malli nen rregjim, e cila ndjek rregjimin, sipas nje rregjistri te miratuar nga Drejtoria.

Autorizimet

Autorizimi për lejimin e përkohshëm (sipas modelit bashkangjitur) lëshohet në bazë të kërkesës se personit (sipas model kerkeses bashkangjitur) që i përdor mallrat ose që bën të mundur përdorimin e tyre.

Autorizimi jepet vetem ne rastet kur vertetohen karakteristikat e sipermendura, por kushti i identifikimit eshte mese i domosdoshem per miratimin e rregjimit. Sidoqofte e drejta e perdorimit te ketij rregjimi varet totalisht nga rasti konkret, lloji i mallrave si dhe natyren e operacioneve qe do te kryhen.

Sistemet/metodat per llogaritjen e detyrimeve  doganore

Rregjimi i lejimit te perkohshem mund te jepet me perjashtim te plote dhe perjashtim te pjesshem nga detyrimet doganore.
Perjashtimi i pjesshem aplikohet kur mallrat nuk i plotësojnë të gjitha kushtet e parashikuara për dhënien e regjimit të lejimit të përkohshëm me përjashtim të plotë nga detyrimet doganore.
Shuma e detyrimeve të importit që duhet paguar për mallrat e vendosura nën regjimin e lejimit të përkohshëm me përjashtim të pjesshëm, caktohet në masën 3% të shumës se detyrimeve që duhet paguar për mallrat në fjalë.

Limitet Kohore

Sipas natyres se mallit dhe qellimit te perdorimit te tij, percaktohet edhe afati i rregjimit te lejimit te perkohshem. Ne pergjithesi afati i qendrimit te mallrave nen kete rregjim eshte deri ne 12 muaj. Ne raste te vecanta, duke studiuar rast pas rasti mund te shtyhet ky afat edhe deri ne 12 muaj te tjere. Shtyrja e dyte e rregjimit kryhet ne baze te nje kerkese te dyte me shkrim nga pala e interesuar, duke dhene arsye te forta per shkakun e shtyrjes.

Pas perfundimit te afatit 12 mujor, ose ne rastin e shtyrjes te afatit 24 mujor, mallrat e vendosura nen rregjimin e lejimit te perkohshem (pavaresisht se jane me perjashtim te plote apo te pjesshem), duhet te marrin nje destinacion tjeter doganor. Destinacioni tjeter mund te jete rieksportimi ne vendin e origjines, ose clirimi per perdorim ne Shqiperi, pasi te paguhen te gjitha detyrimet doganore perkatese.

Vecantite

Dhenia e ketij rregjimi nuk i perjashton mallrat nen rregjim nga procedurat e kufizimeve sasiore dhe ligjore ne import.

Dega Doganore aplikon gjoba dhe penalitet per cdo dite vonese ne deklarim apo mosrespektim te afteve te miratuara te rregjimit te lejimit te perkohshem. Mosrespektimi i kerkesave te rregjimit con ne ndjekjen e procedurave te borxhit doganor.

Kontakte

Per informacion me te detajuar referojuni:

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Drejtoria e Regjimeve Doganore
Rruga e Durresit, Laprake, Tirane
E_mail: zvdrejtorteknik@dogana.gov.al
Website: www.dogana.gov.al/procedurat/rregjimet/lejimi i perkohshem