Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Legjislacioni

Rregjimi i Perpunimit Pasiv jepet ne mbeshtetje te Neneve 165-180 te Kodit Doganor te Republikes se Shqiperise, dhe ne nenet 403-427 te Dispozitave Zbatuese te Kodit Doganor.

Organet kompetente per dhenien e rregjimit eshte Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, dhe dega Doganore qe do e ndjeki rregjimin.

Subjekti

Rregjimi i Përpunimit Pasiv lejon që mallrat shqiptare të eksportohen përkohësisht nga territori doganor i Republikës së Shqipërisë, per t’ju nënshtruar operacioneve përpunuese, e me pas produktet qe rezultojne nga keto operacione te riimportohen me përjashtim të plotë ose të pjesshëm nga detyrimet e importit.

Perpunimi i mallrave  duhet te perputhet me nje nga pershkrimet e meposhtme:

(i) punimin e mallrave, duke përfshirë montimin, bashkimin, ose përshtatjen me mallra të tjera;
(ii)përpunimin e mallrave;
(iii)riparimin e mallrave, duke përfshirë ndreqjen dhe rregullimin e tyre.

Procedurat

Per te perfituar rregjimin duhet qe personi kryen operacionet e përpunimit, te paraqese nje kerkese (modeli bashkangjitur), prane Drejtorise se Pergjithshme te Doganave. Kerkesa duhet te permbaje te gjithe elementet baze te transaksionit, fazat dhe koeficientin e perpunimit, llojin e mallrave te eksportuara dhe atyre kompensuese, si dhe kohen e perpunimeve.

Autorizimet

Autoritetet Doganore leshojne Autorizimin per Rregjimin e Perpunimit Pasiv (sipas modelit te autorizimit bashkangjitur).

Autorizimi jepet vetëm:

(a) për persona të vendosur në Republikën e
Shqipërisë;
(b) kur është e mundur të verifikohet që
produktet kompensuese janë përftuar nga përpunimi i atyre mallrave të eksportuara përkohësisht.
(c) kur autorizimi i regjimit të përpunimit pasiv nuk sjell si pasojë cënimin e interesave thelbësore të prodhuesve dhe përpunuesve shqiptarë (kushti ekonomik).

Sistemet/metodat per llogaritjen e detyrimeve  doganore

Rregjimi i perpunimit pasiv mund te miratohet me perjashtim te plote apo te pjesshem nga detyrimet e importit, vetem kur produktet kompensuese janë deklaruar për vendosje në qarkullim të lirë, në emër ose për llogari të:

(a) mbajtësit të autorizimit, ose
(b) çdo personi tjetër ligjor, i cili ka marrë
pëlqimin e mbajtësit të autorizimit dhe kushtet
e autorizimit të jenë plotësuar.

Ne përjashtimin e pjesshëm, detyrimet e importit llogariten duke zbritur nga shuma e detyrimeve të importit që duhen paguar për produktet kompensuese, shumën e detyrimeve të importit që do të duhej të paguheshin në të njëjtën datë mbi mallrat e eksportuara përkohësisht, nëse ato do të ishin importuar ne Shqiperi nga i njejti vend ku i janë nënshtruar përpunimit ose operacionit të fundit të përpunimit.

Kur operacionet e përpunimit kanë për qëllim riparimin e mallrave, këto mallra vendosen nën kete rregjim, nëse autoritetet doganore binden se mallrat janë riparuar pa pagesë, ose në bazë të një detyrimi kontraktual ose ligjor garancie, ose për shkak të një defekti prodhimi, me kusht qe defekti nuk vihet re në çastin kur mallrat në fjalë importohen per herë të parë. Por kur riparimet kryhen me pagese atehere aplikohen detyrimet e importit vetem mbi vleren e shtuar te riparimit.

Kur mallrat jane ende nen garancine e produktit dhe eksportohen per qellime zevendesimi, atehere lejohet importimi me perjashtim te plote, me kusht qe produktet zëvendësuese të kenë të njëjtin klasifikim tarifor, cilësi tregtare dhe karakteristika teknike, me mallrat e eksportit të përkohshëm.

Dokumentat

Nenet 165-180 te Kodit Doganor
Nenet 403-427 te Dispozitave Zbatuese
Kerkese
Autorizimin per Rregjimin e Perpunimit Pasiv

Vecantite

Dhenia e ketij rregjimi nuk i perjashton mallrat nen rregjim nga procedurat e kufizimeve sasiore dhe ligjore ne import dhe eksport.

Kontakte

Per informacion me te detajuar referojuni:

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Drejtoria e Regjimeve Doganore
Rruga e Durresit, Laprake, Tirane
E_mail: zvdrejtorteknik@dogana.gov.al
Website:
 www.dogana.gov.al/procedurat/rregjimet/perpunimi pasiv