Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Legjislacioni

Rregjimi i perpunimit nen kontrollin doganor jepet ne baze te Neneve  150-156 te Kodit Doganor te Republikes se Shqiperise dhe te neneve 326-341 te Dispozitave Zbatuese te Kodit Doganor.

Organet kompetente per dhenien e rregjimit eshte Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, dhe dega Doganore qe do e ndjeki rregjimin.

Regjimi i përpunimit nën kontroll doganor lejon importin pa detyrime doganore të importit te mallrave me origjine jo shqiptare, perdorimin e tyre në operacione që shkaktojne ndryshimin e natyrës ose gjendjes se mallrave, dhe me pas vendosjen në qarkullim të lirë të produkteve të përftuara si pasojë e këtyre operacioneve, pasi per keto te fundit jane paguar detyrimeve përkatëse të importit.

Lista e rasteve, në të cilat mund të përdoret regjimi i përpunimit nën kontrollin doganor jepet ne aneksin 41 bashkangjitur.

Procedurat

Per te perfituar rregjimin personi qe kryen perpunimin e mallrave, duhet te perpiloje nje kerkese me shkrim (sipas model kerkeses bashkangjitur) prane Drejtorise se Pergjithshme te Doganave. Kerkesa duhet te jete e arsyetuar mire dhe te permbaje te gjitha te dhenat e transaksionit teknik dhe ekonomik qe do ti nenshtrohen mallrat e vendosura nen rregjim, koeficientin e perpunimit dhe kohen e perpunimit.

Autorizimi jepet (sipas modelit bashkangjitur) vetëm ne plotesim te kushteve te meposhtme:

(a)per persona të vendosur në Republikën e
Shqipërisë;
(b)per mallra të importit, te identifikueshme
në produktet e përpunuara;
(c)vetem kur mallrat pas procesit të
përpunimit nuk mund te kthehen ne gjendjen qe kishin para vendosjes nen rregjim;
(d)vetem kur përdorimi i regjimit nuk shkel rregullat e origjinës dhe kufizimet sasiore ne import;
(e)vetem kur nga zbatimi i rregjimit nuk cënohen interesat e prodhuesve shqiptare të produkteve të ngjashme (kushtet ekonomike).

Ne aplikimin e detyrimeve doganore te importit per produktet pas perpunimit, shqyrtohen rast pas rasti edhe te gjitha trajtimet preferenciale, kufizimet sasiore dhe kuotave ose tavaneve tarifore, ne daten e perfundimit te perpunimit.

Kontaktet

Per informacion me te detajuar referojuni:

Drejtoria e Pergjithshme e Doganave
Drejtoria e Regjimeve Doganore
Rruga e Durresit, Laprake, Tirane
Email: zvdrejtorteknik@dogana.gov.al
Website: www.dogana.gov.al/procedurat/rregjimet/perpunimi nen kontrollin doganor