Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Pershkrimi i MTL

Marreveshjet e Tregtise se Lire (MTL) sherbejne per nje plotesim me te mire te nevojave te tregut, vecanarisht per mallrat dhe sherbimet qe mungojne ne vend, influence ne uljen e cmimeve, rritje te konkurences ekonomike, nxitje te permiresimeve teknologjike te prodhimit vendas per te qene konkurent ne tregun e hapur, ulje te kontrabandes, influence reciproke midis tregjeve te ndryshme ne kushtet e ndryshme te trajtimit tarifor, nxitje te prodhimit per eksport dhe ritje te eksportit.

MTL ne Fuqi

MTL aktualisht ne fuqi e te firmosura nga Republika e Shqiperise jane :

CEFTA-2006
 Marrëveshja për amendimin dhe zgjerimin e Marrëveshjes se Tregtisë se Lire te Europës Qendrore (CEFTA)
Marrëveshja për amendimin dhe zgjerimin e Marrëveshjes se Tregtisë se Lire te Europës Qendrore (CEFTA) konsiderohet si Marreveshje e Tregtise se Lire ndermjet Republikes se Shqiperise, Bosnjes dhe Hercegovines, Republikes se Kroacise, Republikes se Maqedonise, Republikes se Moldavise, Republikes se Malit te Zi, Republikes se Serbise dhe Misionit te Administrates se Perkohshme te Kombeve te Bashkuara ne Kosove u nenshkrua ne Bukuresht me 19 Dhjetor 2006 dhe filloi te zbatohet me datë 26.07.2007 për Shqipërinë, Maqedoninë, Malin e Zi, Moldavinë dhe UNMIK-Kosove. Ne datë 22/08/2007 filloi të zbatohet për Republikën e Kroacisë, me 24.10.2007 për Republikën e Serbisë dhe në datë 22/11/2007 filloi të zbatohet edhe për Republikën e Bosnje-Hercegovinës.

Përmes saj sigurohet qe vendet e Rajonit te vendosin bazat për liberalizimin dhe lehtësimin e tregtisë në rajon si një domosdoshmëri për rritjen e përgjithshme ekonomike në këto vende, në funksion të zgjerimit të marrëdhënieve me Bashkimin Europian, me qellim përfundimtar integrimin e mëtejshëm ne sistemin tregtar shumëpalësh si dhe anëtarësimin e vendeve te Rajonit ne Bashkimin Europian

Marreveshja e Tregtise se lire me Turqine

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë hyn në fuqi më datë 01/05/2008, pasi u ratifikua përmes ligjit nr 9733 datë 14/05/2007.

Marreveshja e Stabilizim Asocimit me Bashkimin Europian

Marreveshja e Stabilizim Asociimit ndermjet Komunitetit Europian e Shteteve te tij anetare dhe Republikes se Shqiperise, ligji Nr 10 datë 12/02/2009.

Marrëveshja e Tregtisë së Lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Shteteve EFTA dhe marrëveshjet për bujqësinë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Konfederatës së Zvicrës e Principatës së Lihtenshtejnit, Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Norvegjisë dhe Republikës së Shqipërisë e Republikës së Islandës (Ligji Nr 10288 datë 17/06/2010), ka hyrë në fuqi më:

• 01 Nëntor 2010 ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Konfederatës së Zvicrës dhe Principatës së Lihtenshtejnit;
• 01 Gught 2011 për Norvegjinë dhe,
• 01 Tetor 2011 për Islandën.

Nëpërmjet kësaj marrëveshje dhe marrëveshjeve shtesë për bujqësinë Shqipëria dhe shtetet e EFTA-s krijojnë një zonë të tregtisë së lirë, me qëllim nxitjen e prosperitetit dhe zhvillimit ekonomik, duke synuar arritjen e liberalizimit gradual dhe hapjen e tregjeve midis tyre.

Kontaktet

Adresa Zyrtare:    
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Drejtoria e Pergjithshme e Politikave Tregtare
Tel:+ 355 4 2222655  
Email: pranvera.kastrati@mete.gov.al