Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Postupak izvoza regulisan je:

  • odredbama člana 157. i 158. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (Zakon) („Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11),

  • odredbama člana 133, 134, 138, 140, 142, 143b, 144b, 145b, 391-401. i 423-429. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici (Odluka) („Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08), uključujući i Priloge Odluke navedene u tim odredbama,

  • Uputstvom o postupku izvoza („Službeni glasnik BiH", br. 73/06),

  • propisima o popunjavanju carinske prijave.

Prijavljivanje robe za postupak izvoza, zavisno od situacije, vrši se jednom od sljedećih radnji:

  • bez podnošenja pisane ili usmene prijave (nekom drugom radnjom),

  • prijavom usmenim putem,

  • podnošenjem carinske prijave

Prijavljivanje robe za postupak trajnog izvoza vrši se podnošenjem nadležnom izvoznom carinskom uredu izvozne carinske prijave, na (JCI obrazac) i to primjerak 1, 2 i 3, popunjene u skladu sa propisima kojima je regulisano pitanje popunjavanja carinskih prijava.

Dokumenti, certifikati deklaracije koje se koriste pri proceduri izvoza

U zavisnosti od svakog konkretnog slučaja, uz carinsku prijavu potrebno je priložiti i sljedeća dokumenta:

Faktura na osnovu koje je prijavljena carinska vrijednost robe

Deklaracija vrijednosti sa podacima za utvrđivanje carinske vrijednosti

Dokumenta potrebna za primjenu preferencijalnih tarifnih mjera ili drugih mjera koje odstupaju od važećih propisa, kao npr. dokaz o porijeklu (za više informacija pogledajte link o Porijeklu)

Sva ostala potrebna dokumenta koja se odnose na datu robu; npr. veterinarski ili fitosanitarni certifikati, dozvole i sl. (za više informacija kliknite na odgovarajući link lijevo).

Carinsku prijavu je također moguće podnijeti i elektronskim putem i to samo za špeditere koji imaju odobren pristup carinskom serveru. Međutim važeća je ovjerena i potpisana printana verzija prijave na JCI obrascu.

Posebni uslovi pri proceduri izvoza

Pored redovnog postupka moguće je, uz prethodno odobrenje, podnijeti carinsku prijavu i pojednostavljenim putem (regulisano članovima 186-196. Odluke). To su postupak nepotpune prijave, na temelju fakture uz status odobrenog ili ovlaštenog izvoznika i na osnovu lokalnog carinjenja.

Pojednostavljeni postupak na osnovu komercijalnog dokumenta (fakture), na temelju važećeg odobrenja, na carinskom graničnom uredu, obavlja se predočenjem robe i podnošenjem fakture u tri primjerka, koja mora ispunjavati propisane uslove i uz istu biti priložena sva dokumenta koja su redovno potrebna za carinski postupak za koji se roba prijavljuje. Obzirom da se ovo pojednostavljenje provodi na samom graničnom prelazu i uslovima koji pružaju ti prelazi, to se i odobrava samo za jednostavnije robe koje je jednostavno prepoznati i pregledati i svrstati prema važećoj Carinskoj tarifi, odnosno robe koje ne predstavljaju veći rizik. Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela je Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku na temelju fakture (link na doc) („Službeni glasnik BiH", broj 2/10, 26/12) kojim se bliže propisuju uslovi, postupak odobravanja i postupak provođenja predmetnog pojednostavljenja.

Nepotpuna prijava za postupak izvoza može se koristiti u slučajevima kada u trenutku podnošenja te prijave deklarant ne može dati konačne podatke vezane za carinsku vrijednost iz razloga što mu podaci o tome nisu poznati. U tom slučaju navode sei privremeni podaci o vrijednosti robe koji su na raspolaganju. Carinski ured će potom odobriti primjeran rok za dopunu nepotpune prijave, u kojem roku je deklarant obavezan dostaviti sve podatke ili dokumenta koji su nedostajali u trenutku prihvatanja nepotpune prijave. Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela je Uputstvo o provedbi pojednostavljenog postupka prijavljivanja robe na temelju nepotpune carinske prijave („Službeni glasnik BiH", broj 46/09 i 95/10) kojim se bliže propisuju uslovi, postupak odobravanja i postupak provođenja predmetnog pojednostavljenja.

Lokalno izvozno carinjenje omogućava njegovom korisniku, na temelju važećeg odobrenja, pojednostavljeno puštanje robe u odobreni carinski postupak u izvozu bez neposrednog podnošenja robe nadzornoj carinskoj ispostavi. U ovom slučaju, roba se iz odobrenog prostora korisnika pušta u postupak izvoza i direktno upućuje izlaznom carinskom uredu, s tim da roba mora biti na raspolaganju nadzornoj carinskoj ispostavi za određeno vrijeme radi omogućavanja eventualnog pregleda iste. Sama provedba postupka ostaje nepromijenjena, a radi se o promjeni mjesta carinjenja i pojednostavljenoj prijavi koja je osnov za provedbu postupka. Dokumentarni i fizički pregled, kada prema analizi rizika, bude određen od strane nadzorne carinske ispostave, vrši se kao u redovnom postupku, samo je mjesto izvođenja tih radnji drugo (odobreni prostor korisnika lokalnog izvoznog carinjenja sa kojeg se roba otprema za izvoz). Uprava za indirektno oporezivanje BiH donijela je Uputstvo o lokalnom izvoznom carinjenju, („Službeni glasnik BiH", broj:46/09 i 8/11) kojim se bliže propisuju uslovi, postupak odobravanja i postupak provođenja predmetnog pojednostavljenja.

Prijava se podnosi nadležnom regionalnom uredu prema mjestu registracije izvoznika ili prema mjestu pakovanja ili tovarenja robe a moguće ju je podnijeti i elektronskim putem što je regulisano članom 129. Odluke.

Prijavu za izvoz je također moguće podnijeti i naknadno (nakon što roba napusti carinsko područje BiH) nadležnom regionalnom uredu carine prema mjestu registracije izvoznika. Da bi se takva prijava prihvatila izvoznik mora priložiti zadovoljavajuće dokaze o količini i vrsti robe i okolnostima napuštanja BiH.

Kontakt

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Središnji ured UIO

Bana Lazarevića bb

78 000 Banja Luka

Tel: +387 51 335 100

Fax: +387 51 335 101,

E-mail: info@uino.gov.ba