Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

 

Šta je postupak utvrđivanja carinske vrijednosti?

Vrijednost robe za carinske svrhe je transakcijska vrijednost, tj. stvarno plaćena ili plativa cijena za robu prilikom prodaje za izvoz u carinsko područje BiH, prilagođena, kada je to potrebno, u skladu s čl. 29. i 30. Zakona o carinskoj politici BiH i pod uslovima navedenim u članu 26 Zakona.

Zakoni i propisi

Postupak utvrđivanja carinske vrijednosti regulisan je odredbama Zakona o carinskoj politici BiH (Zakon) P2M1B1.1 („Službeni glasnik BiH“, br. 57/04, 51/06, 93/08 i 54/10) i Odlukom o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH(Odluka) P2M1B1.2 ("Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06,57/08).


Metode utvrđivanja carinske vrijednosti za robu koja se uvozi u BiH, a koje su sadržane u Zakonu preuzete su iz Sporazuma o primjeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini - GATT-a iz 1994. (Sporazum).

Metode utvrđivanja carinske osnovice

Metode utvrđivanja carinske vrijednosti regulisane su članovima 26.-28. Zakona o carinskoj politici BiH.

Primarna metoda je transakcijska vrijednost i ista je obuhvaćena članom 26. ovog Zakona. Ovaj član treba tumačiti zajedno sa članovima 29. i 30. Zakona, kojima su precizirani troškovi koji se uključuju odnosno ne uključuju u carinsku vrijednost.


Transakcijska vijednost predstavlja stvarno plaćenu ili plativu vrijednost, tj. cjelokupan iznos koji kupac plaća prodavaču za robu prilikom prodaje za izvoz u BiH. Ukoliko se carinska vrijednost ne može utvrditi prema članu 26 , ista će se utvrditi prema članu 27. Zakona, tj. na osnovu transakcijske vrijednosti istovjetne (član 27, pod a) i transakcijske vrijednosti slične robe (član 27, pod b); koja je prodana za izvoz u BiH i izvezena u isto ili približno isto vrijeme kao i roba čija se vrijednost utvrđuje. U smislu ovog člana, transakcijska vrijednost identične i slične robe, znači carinska vrijednost koja je predhodno utvrđena po članu 26. Zakona i usklađena kako je propisano, stav 1. i 2. člana 70. gore navedene Odluke.


Kada se carinska vrijednost uvezene robe ne može utvrditi navedenim metodama, utvrdit će se shodno članu 27, pod c, tj. na bazi vrijednosti zasnovanoj na jediničnoj cijeni po kojoj se uvezena roba za identičnu ili sličnu uvezenu prodaje u BiH u stanju u kojem je uvezena, u najvećoj ukupnoj količini u isto ili približno isto vrijeme kao i roba čija se vrijednost utvrđuje, licima koja nisu povezana sa prodavačima. Odbijaju se provizije koje se obično plaćaju ili čije se plaćanje dogovori (uključujući direktne i indirektne troškove reklame) u vezi sa prodajom u BiH, uobičajeni troškovi prevoza i osiguranja koji nastanu u BiH, uvozne i druge dadžbine koje treba platiti u BiH radi uvoza ili prodaje robe.


Slijedeća propisana metoda utvrđivanja carinske vrijednosti je obračunska vrijednost (član 27, pod d), koja se sastoji od zbira cijene ili vrijednosti materijala i izrade ili druge obrade uključene u proizvodnju uvezene robe. Prilikom primjene ovog člana Zakona, carinski organi ne mogu zahtijevati ili natjerati osobu koja nema prebivalište u BiH da predoči za pregled ili dozvoli pristup bilo kojim poslovnim knjigama ili drugim evidencijama u svrhu utvrđivanja ove vrijednosti. Međutim podatke koje proizvođač robe pruži u svrhu utvrđivanja carinske vrijednosti, carinski organi BiH mogu provjeriti u nekoj drugoj zemlji uz saglasnost proizvođača i pod uslovom da carinski organi BiH na vrijeme i unaprijed obavijeste organe dotične zemlje i da ona nema ništa protiv istrage (član 72. Odluke).


Kako se u primjeni obe ove metode iz člana 27, c) i d) nailazi na određene teškoće, zbog čega se i rijetko primjenjuju, uvoznik ima pravo da izabere redoslijed primjene istih.

Ako se carinska vrijednost uvezene robe ne može utvrditi prema članovima 26. i 27. ovog Zakona, ona se utvrđuje shodno članu 28, na osnovu raspoloživih podataka u BiH, korištenjem prihvatljivijih sredstava koja su u skladu s principima i opštim odredbama:


a) Sporazuma o sprovođenju člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine,

b) člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine,

c) odredbama Zakona o carinskoj politici.


Za utvrđivanje carinske vrijednosti ovom metodom mogu se koristiti utvrđene vrijednosti dobijene bilo kojom metodom, uz razumnu fleksibilnost. Nikakva carinska vrijednost se ne može određivati na osnovu:


a) prodajne cijene u BiH za robu proizvedenu u BiH,
b) sistema koji predviđa prihvatanje za carinske svrhe veće carinske vrijednosti od dvije alternativne vrijednosti,
c) cijene robe na domaćem tržištu zemlje izvoznice,

d) troškova proizvodnje, osim obračunatih vrijednosti koje su utvrđene za identičnu ili sličnu robu po članu 27, pod d) ovog Zakona,

e) cijena za izvoz u neku zemlju osim BiH,

f) minimalnih carinskih vrijednosti ili

g) proizvoljnih i fiktivnih vrijednosti.


Prema odredbama Zakona, a također i Sporazuma o primjeni člana VII GATT-a iz 1994. godine, teret dokazivanja stvarno plaćene ili plative cijene je na uvozniku i nijedna odredba tog Zakona i Sporazuma se ne može tumačiti tako da ograničava ili dovodi u pitanje pravo carinske službe da se uvjeri u vjerodostojnost ili tačnost bilo kojeg dokumenta, izjave ili deklaracije koja je podnosi za potrebe carinskog vrednovanja.

Dokumenti

Zakon o carinskoj politici
Odluka o provedbenim propisima zakona o carinskoj politici BiH

Uputstvo o utvrđivanju carinske vrijednosti (broj: 02-3090/07, od 07.09.2007. godine) UIO BiH.

 

Kontakt

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Hajrudin Podbićanin – Pomoćnik ministra za carinsku politiku i tarife
Musala 9, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Tel: 033/664-103 fax: 033/664-103
E-mail:hajrudin.podbicanin@mvteo.gov.ba
Web:http://www.mvteo.gov.ba

Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Središnji ured UIO
Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 335 100
Fax: +387 51 335 101,
E-mail:info@uino.gov.ba