Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Zakon i propisi

Postupak carinskog skladištenja kao carinskog postupka s ekonomskim učinkom regulisan je:

  • Odredbama članova 81-87 i 95-110 Zakona o carinskoj politici BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) (Zakon),
  • Odredbama članova 318-331 Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici (Odluka),
  • Uputstvom o odobravanju držanja carinskog skladišta i postupku carinskog skladištenja ("Službeni glasnik BiH", broj 25/08, 76/08, 12/09, 43/10 i 13/12) (Uputstvo), kojim se dodatno pojašnjavaju obaveze i procedure.

Predmet

Carinsko skladište je prostor kojeg  je nadležni carinski organ odobrio i koji je pod carinskim nadzorom. To može biti cijela zgrada ili njen dio, ograđeni otvoreni prostor, silos i slični nepokretni spremnici i drugo. Prostori odobreni za carinsko skladištenje moraju biti jasno i vidno obilježeni.

U carinskim skladištima može se, prema postupku carinskog skladištenja, smjestiti roba koja nije bh. roba (strana roba) koja dok je u tom postupku ne podliježe uvoznim dadžbinama, kao i bh. roba namjenjena izvozu. Također prostor carinskog skladištenja, uz odobrenje carinskog organa se može koristiti i za privremeni smještaj robe unesene u carinsko područje BiH dok joj se ne odredi dalji carinski odobreni postupak ili upotreba.

Procedura odobravanja

Zahtjev za odobrenje postupka carinskog skladištenja podnosi se Sektoru za carine u središnjem uredu Uprave na obrascu iz priloga 43 Odluke, popunjen u skladu sa objašnjenjem navedenom u tom prilogu i uz propisanu dokumentaciju. Odobrenje za držanje carinskog skladištenja izdaje se na neodređeno vrijeme.

Ne postoji ograničenje u pogledu dužine vremena u okviru kojeg roba može ostati u postupku carinskog skladištenja, sem u izuzetnim slučajevima kada carinski organ može precizirati rok do kojeg deponent mora robi odrediti novo carinski odobreno postupanje i upotrebu.

Sva roba stavljena u postupak carinskog skladištenja, osim u carinskom skladištu tipa B, zavodi se u evidenciju odmah po njenom unošenju u carinsko skladište, a zavođenje u evidenciju podataka u vezi razduživanja postupka carinskog skladištenja (ili privremenog skladištenja) vrši se najkasnije prilikom napuštanja robe iz carinskog skladišta.

Strana roba stavljena u postupak carinskog skladištenja može proći uobičajene oblike rukovanja navedene u prilogu 48 Odluke koji su neophodni za očuvanje robe, poboljšanje njenog izgleda ili tržišnog kvaliteta  ili da se pripremi za distribuciju ili preprodaju, koje postupanje ne može biti preovlađujuće u odnosu na sam postupak carinskog skladištenja. Svako uobičajeno rukovanje robom ne smije rezultirati promjenom osmocifrene tarifne oznake, osim ako drugačije nije propisano za određeni oblik rukovanja, i ne smije biti preduzeto u cilju prevara.

Kada postoji potreba (radi ispitivanja, izlaganja na sajmovima, izložbama, demonstracije, obavljanje uobičajenih oblika rukovanja i drugo), strana roba stavljena u postupak carinskog skladištenja može se privremeno izmjestiti iz carinskog skladišta uz prethodno odobrenje carinskog organa, a najduže na period od tri (3) mjeseca.

Postupak carinskog skladištenja se razdužuje kada se stranoj robi stavljenoj u taj postupak odredi neko drugo carinski odobreno postupanje ili upotreba (ponovni izvoz robe, puštanje robe u slobodan promet, stavljanje robe u carinski postupak s ekonomskim učinkom, smještaj robe u slobodnu zonu ili slobodno skladište, uništenje robe pod carinskim nadzorom, ustupanje robe carinskom organu u korist Bosne i Hercegovine).

Prilikom razduženja postupka carinskog skladištenja, roba zajedno sa carinskom prijavom za zahtijevano carinski odobreno postupanje ili upotrebu i dokumentima treba biti predočena nadzornom carinskom uredu.

Vrste carinskih skladišta

Carinska skladišta mogu biti:

• ''javna'' u koja robu može skladištiti bilo koje lice (deponent - ostavilac robe), koje prihvati držalac carinskog skladišta, a koje prihvatanje deponent mora dokazati kod smještaja robe u carinsko skladište, ili

• ''vlastita'' u kojim robu može skladištiti samo držalac skladišta, tj. držalac carinskog skladišta i deponent su ista osoba, ali nije nužno da je i vlasnik te robe. Osnov za smještaj robe u vlastito carinsko skladište može biti kupovina robe u inostranstvu ili prodaja robe u ime i za račun stranog lica po osnovu ugovora o zastupanju.

Zahtjev za odobrenje za držanje carinskog skladišta podnosi se Sektoru za carine u Središnjem uredu Uprave, na obrascu iz priloga 43 Odluke popunjen u skladu sa objašnjenjenjima za popunjavanje obrasca datim u tom prilogu. Uz zahtjev je potrebno priložiti i dokumente koji se navode u članu 12.2 Uputstva a koji se odnose na dokaze o registraciji djelatnosti, adekvatnosti prostora, ekonomskoj opravdanosti i dr. uključujući i obrazac iz priloga 1 Uputstva. Odobrenje se izdaje u roku od 60 dana od podnošenja zahtjeva.

Ako je carinsko skladište, odobrenjem za držanje carinskog skladišta, odobreno i za privremeni smještaj robe u statusu privremenog smještaja, u tom slučaju dio prostora carinskog skladišta namjenjen za privremeni smještaj mora biti fizički odvojen od dijela prostora carinskog skladišta u kojem se smješta strana roba u postupku carinskog skladištenja. Privremeni smještaj u carinskom skladištu ne može preovladavati u odnosu na smještaj strane robe u postupku carinskog skladištenja.

Obaveze držaoca carinskog skladišta

Držalac carinskog skladišta je osoba kojoj je odobreno da vodi carinsko skladište i odgovoran je:

• Da se roba, dok se nalazi u postupku carinskog skladištenja ne izuzima ispod carinskog nadzora,
• Za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz skladištenja robe obuhvaćene postupkom carinskog skladištenja,
• Za ispunjavanje posebnih uslova određenih u odobrenju za držanje carinskog skladišta.

Kontakt

Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Središnji ured UIO
Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 335 100
Fax: +387 51 335 101,
E-mail: info@uino.gov.ba