Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Zakoni i propisi

Postupak provoza regulisan je:

  • odredbama člana 81 i 88-94 Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) (Zakon),
  • odredbama člana 212-298 Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08) (Odluka),
  • odredbama Uputstva o provedbi postupka po karnetu TIR ("Službeni glasnik BiH", broj 2/10)
  • odredbama Uputstva o ovlaštenom pošiljaocu i ovlaštenom primaocu ,("Službeni glasnik BiH", broj 3/13) i propisima iz člana 2. tog Uputstva.

Unutrašnji i međunarodni provoz

Postupak provoza odnosi se na robu koja se provozi od jednog carinskog ureda do drugog. Provoz može biti:

1. unutrašnji:

     • Od graničnog ureda do unutrašnjeg ureda (kod uvoza) i
     • Od unutrašnjeg ureda do graničnog ureda (kod izvoza),

2. međunarodni:

     • provoz robe koja nije bh. roba kroz carinsko područje BiH kada ta roba nije namjenjena za uvoz u BiH.

Postupkom provoza dozvoljava se kretanje od jednog do drugog mjesta unutar carinskog područja BiH:

    • robi koja nije bh. roba, a da ona ne podliježe plaćanju uvoznih i drugih dažbina ili mjerama trgovinske politike,

• robi iz BiH, u slučajevima i pod uslovima utvrđenim provedbenim propisima Zakona.

Postupak provoza robe provodi se bez odstupanja od drugih carinskih postupaka koji se odnose na datu robu.

Svakom provoznom prijavom obuhvata se samo ona roba koja je natovarena ili se treba natovariti na jedinstveno prevozno sredstvo za prevoz od jednog polaznog do jednog odredišnog ureda.

Postupak provoza okončava se i obaveze nosioca ispunjavaju kada se roba stavljena u postupak i potrebna dokumentacija pokažu u odredišnom carinskom uredu u skladu s propisima za taj postupak. Carinski organi vrše razduživanje postupka kada su u poziciji da na osnovu poređenja podataka koji su bili dostupni polaznom uredu i onih koji su dostupni odredišnom uredu utvrde da je postupak ispravno okončan.

Tokom postupka provoza roba mora biti propraćena garancijom na puni iznos carinskog duga (bilo uvoznog ili izvoznog).

Carinski organi u polaznom uredu određuju rok do kojeg roba mora biti pokazana odredišnom uredu uzimajući u obzir putni pravac i sve važeće prevozne i druge propise i, kada je to potrebno, podatke koje je dostavio korisnik postupka.

Dokumenti, certifikati, dokumenti koji se koriste pri postupku provoza

Obrasci za garancije dati su u prilozima 27, 28 i 29 Odluke. Tovarne liste se popunjavaju na obrascu iz priloga 31 Odluke, a na osnovu objašnjenja iz priloga 30 Odluke.

Sistemi koji se koriste pri protoku robe

Provoz po TIR karnet postupku

Primjena TIR sistema regulisana je odredbama člana 88.2 Zakona i odredbama članova 288-294 Odluke, a u skladu sa međunarodnom TIR Konvencijom. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je donijela Uputstvo o provedbi postupka po karnetu TIR ("Službeni glasnik BiH", broj 2/10) i Uputstvo o postupku odobravanja drumskog vozila i kontejnera za prevoz robe pod carinskim obilježju po sistemu TIR ("Službeni glasnik BiH", broj 3/10). 

TIR konvencija primjenjuje se samo na provoz robe koja se vrši bez pretovara u drumskom vozilu, skupu vozila ili kontejneru, preko jedne ili više granica između polaznog carinskog ureda i odredišnog carinskog ureda a koji se oba nalaze u zemljama potpisnicama Konvencije i pod uslovom da se bar dio puta između početka i završetka operacije TIR obavlja drumom. Roba koja se provozi po TIR sistemu unutar carinskog područja BiH smatra se da nije bh. roba.

Za izdavanje TIR karneta i garantiranje operacija pod TIR karnetom u BiH ovlaštena je Vanjskotrgovinska komora BiH (Udruženje međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta - TIR odjeljenje). Svi opreativni poslovi u vezi izdavanja TIR karneta odvijaju se unutar ovog TIR odjeljenja po proceduri opisanoj u dokumentu Procedura prijema i isključenja korisnika u/iz TIR sistema.

TIR konvencija ne isključuje primjenu ograničenja i kontrola propisanih nacionalnim propisima ugovorne strane iz oblasti javnog morala, javne bezbjednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, veterinarske ili fitosanitarne kontrole, niti naplatu iznosa propisanih tim propisima.

Za ATA sistem pogledaj Link “Privremeni uvoz“

Posebni uslovi pri postupku provoza

Kao vrsta pojednostavljenja postupka carinski organi mogu, pod određenim uslovima i na zahtjev, odobriti smanjenje vrijednosti ili potpuno odustati od garancije za carinski dug kada korisnik postupka dokaže da održava propisane standarde pouzdanosti.

Odredišni ured, na zahtjev, izdaje potvrdu da je transportni dokument izdat kod polaznog ureda, podnesen odredišnom uredu. Ovaj dokument ne može se koristiti kao dokaz završetka postupka provoza. Postupak se smatra završenim kada polazni ured dobije dokaze da je roba stigla na odredište i da je prošla prijavu za carinski odobreno postupanje. Ovi podaci mogu se razmjeniti redovnim ili elektronskim putem.

Contact

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
TIR odjeljenje
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
Tel:  +387 33 566 172
        +387 33 566 174
Fax: +387 33 566 176
E-mail: tir@komorabih.ba