Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Zakoni i propisi

Postupak obrade pod carinskom kontrolom regulsan je:

  • odredbama članova 81-87 i 126-132 Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine (Zakon) („Službeni glasnik BiH", broj 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11),
  • odredbama članova 299-316, 318,319, 348-349 Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici (Odluka) („Službeni glasnik BiH", broj 63a/04, 60/06 i 57/08), uključujući i Priloge Odluke navedene u tim odredbama,
  • Uputstvom o postupku obrade pod carinskom kontrolom (Uputstvo) („Službeni glasnik BiH", broj 31/06),
  • propisima o popunjavanju carinske prijave.

Procedure odobrenja postupka obrade pod carinskom kontrolom

Postupak obrade pod carinskom kontrolom omogućava da roba bude uvezena u carinsko područje BiH bez plaćanja uvoznih dažbina, da bi prošla postupak obrade kojim se mijenja njen karakter ili stanje prije njenog stavljanja u slobodan promet. Proizvodi dobiveni u postupku obrade pod carinskom kontrolom smatraju se obrađenim proizvodima.

Postupak obrade pod carinskom kontrolom primjenjuje se u slučajevima: kada obrađeni proizvodi podliježu naplati nižeg iznosa uvoznih dažbina od iznosa koji se primjenjuje na uvoznu robu, ili kada uvozna roba mora proći radnje kojima se osigurava usaglašenost sa tehničkim uslovima propisanim kao uslov pod kojima se dozvoljava njeno stavljanje u slobodan promet.

Zahtjev za postupak obrade pod carinskom kontrolom podnosi se nadležnom regionalnom carinskom uredu prema mjestu gdje se obrada treba obaviti na obrascu iz priloga 43 Odluke, popunjenog u skladu sa objašnjenjima datim uz obrazac. U određenim slučajevima zahtjev za obradu pod carinskom kontrolom može se podnijeti i pomoću carinske prijave kojom se roba stavlja u postupak obrade pod carinskom kontrolom kada se smatra da su ispunjeni ekonomski uslovi.

Uslovi za odobrenje su sljedeći:

• Lica registrovana u BiH i kod Uprave za indirektno oporezivanje,
• Da se uvozna roba može identifikovati u obrađenim proizvodima,
• Da vraćanje obrađenih proizvoda u prvobitno stanje nije ekonomski opravdano,
• Da upotreba postupka ne može da dovede do kršenja propisa o porijeklu i količinskim ograničenjima koja važe za uvezenu robu
• Da su ispunjeni ekonomski uslovi. Ovi uslovi se smatraju ispunjenim, osim u slučaju kada uvozna roba podliježe antidampingu ili kompenzacijskim dažbinama.
• Da postupak ne ugrožava interese bh proizvođača slične robe.

Rješenje o zahtjevu izdaje se u roku od 30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva, a odobrenje se izdaje na period od maksimalno tri (3) godine. Pored roka važenja odobrenje sadrži i rok za razduživanje, obaveze o evidenciji, podatke o robi na koju se odnosi i dr..

Prijava robe vrši se podnošenjem carinske prijave na jedinstvenoj carinskoj isparavi (JCI obrazac) uz propisane dokumente (faktura, deklaracija vrijednosti, pismeno odobrenje za postupak obrade pod carinskom kontrolom, normativ, uvjerenje o porijeklu robe ako prati robu i eventualno druga dokumenta potrebna za provođenje postupka).

Za prijavljivanje robe za postupak obrade pod carinskom kontrolom, imalac odobrenja ili njegov zastupnik je dužan obezbijediti valjanu garanciju, prihvaćenu od nadležne organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje, a kojom obezbjeđuje da će bilo kakav carinski dug, odnosno indirektni porezi koji nastanu u vezi sa tom robom biti plaćeni.

Postupak obrade pod carinskom kontrolom se razdužuje određivanjem uvoznoj robi u nepromijenjenom stanju ili obrađenim proizvodima carinski odobrenog postupanja ili upotrebe (prvenstveno stavljanja u slobodan promet), u roku određenom u carinskoj prijavi kojom je prijavljena roba za obradu pod carinskom kontrolom.

Kada se u slobodan promet stavljaju obrađeni proizvodi primjenjuje se stopa carine koja je važeća za obrađene proizvode na dan prihvatanja carinske prijave za njihovo stavljanje u slobodan promet.

Kontakt


Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Središnji ured UIO
Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 335 100
Fax: +387 51 335 101,
E-mail: info@uino.gov.ba