Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 

Zakoni i propisi

Privremeni smještaj regulisan je:

  • odredbama člana 47-50 Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11) (Zakon),
  • odredbama člana 96-98 Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH („Službeni glasnik BiH", br. 63a/04, 60/06 i 57/08) (Odluka),
  • Uputstvom o privremenom smještaju robe („Službeni glasnik BiH", broj 31/06) koje dodatno pojašnjava obaveze i procedure vezano za ovaj postupak.

Procedura odobrenja

U trenutku kada je roba unesena u carinsko područje BiH i pokazana carinskim organima u mjestu koje su oni odredili, smatra se da je u privremenom smještaju sve dok joj se ne odredi carinski odobreno postupanje ili upotreba. Isto se primjenjuje i kod postupka provoza u momentu kada je roba pokazana odredišnom uredu i provozna prijava razdužena. Privremeni smještaj robe može se definisati kao smještaj robe pod carinskim nadzorom u prostorije ili prostor  po odobrenju carinskog organa, dok joj se ne odredi carinski odobreno postupanje ili upotreba.

Na usmeni zahtjev, privremeni smještaj se može obaviti u bilo kojem mjestu, ukoliko to dozvoli carinski organ kojem je predočena roba za koju se traži privremeni smještaj. U tom slučaju ne donosi se posebno odobrenje, već se prihvatanje zbirne prijave na način smatra i odobrenjem za prostor za privremeni smještaj. U slučajevima kada se određeni prostor redovno (kontinuirano) koristi za privremeni smještaj robe, on mora biti trajno odobren od strane carinskih organa i naziva se ''prostorima za privremeni smještaj''. Odobrenje za ovu vrstu prostora izdaje se na osnovu pisanog zahtjeva.

Prostori za privremeni smještaj mogu biti zatvorene prostorije, ograđeni, pokriveni ili nepokriveni prostori u koje se smješta roba dok joj se ne odredi carinski odobreno postupanje ili upotreba.

Ukoliko se na istom mjestu nalazi i carinsko skladište i prostor za privremeni smještaj, onda prostor za privremeni smještaj mora biti fizički odvojen od dijela prostora carinskog skladišta.  U tom slučaju o zahtjevu odlučuje organ nadležan za izdavanje odobrenja za carinsko skladište (Sektor za carine u Središnjem uredu UIO).

Zahtjev za odobravanje prostora za privremeni smještaj podnosi se regionalnom centru Uprave nadležnom prema mjestu na kojem se nalazi prostor. Uz zahtjev u pisanoj formi podnosi se izvod iz registra nadležnog suda, dokaz o posjedovanju prostora u vlasništvu ili iznajmljenog prostora, skica i tehnički opis prostora, ovjereni od podnosioca zahtjeva i dokaz o registraciji kod Uprave za indirektno oporezivanje. Rješenje o zahtjevu se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva ili od dana prijema od tog organa svakog traženog nedostajućeg ili dodatnog podatka. Odobrenje za držanje prostora za privremeni smještaj može se izdati na neodređeno vrijeme, ali može biti i ograničeno.

Nakon što se roba pokaže carini, smješta se u prostor za privremeni smještaj na osnovu zbirne prijave ili TR prijave za privremeni smještaj robe, u slučajevima u kojima se ona može koristiti kao zbirna prijava. Privremeni smještaj odobrava se na rok od 20 dana (osim kad se roba prevozi morem). U skladu sa opravdanim okolnostima, carinski organ može odrediti i kraći i duži rok od propisanog.

Roba u privremenom smještaju može biti predmet samo onih oblika rukovanja koji obezbjeđuju njenu očuvanost u nepromijenjenom stanju, bez promjena njenog izgleda ili tehničkih karakteristika (npr. sušenje, čišćenje, inventura, uzimanje uzoraka, vaganje robe, stavljanje oznaka i naljepnica, razvrstavanje i sl.).

Zbirna/kumulativna deklaracija

Nakon što se roba pokaže carini, može se smjestiti u prostor za privremeni smještaj na osnovu zbirne prijave ili TR prijave za privremeni smještaj robe, u slučajevima u kojima se ona može koristiti kao zbirna prijava. Zbirna prijava se popunjava na JCI obrascu i u skladu sa uputstvom o njegovom popunjavanju. TR prijava za provoz može se koristiti i kao zbirna prijava za privremeni smještaj robe koja je u provozu. Carinski organ koji provodi postupak može odobriti da se kao zbirna prijava za privremeni smještaj robe prihvati samo trgovačka isprava (npr. faktura) ili prevozna isprava, ako ocijeni da te isprave sadrže sve podatke potrebne za identifikaciju robe. Ove isprave moraju biti priložene carinskom organu u trenutku ulaska robe u carinsko područje BiH.

Kontakt

Uprava za indirektno oporezivanje BiH
Središnji ured UIO
Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka
Tel: +387 51 335 100
Fax:
 +387 51 335 101,
E-mail: info@uino.gov.ba