Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Закони и подзаконски акти

Привремениот увоз во Република Македонија се спроведува согласно Царинскиот закон (чл. 99-104, 150-157), Службен весник на РМ 39/0504/08158/10 и 44/1153/11 и 11/12Уредбата за спроведување на царинскиот закон (чл. 311-333) и Законот за ДДВ, како и АТА конвенцијата и Истанбулската конвенција за привремен увоз, чиј потписник е Република Македонија.

Предмет

Со примената на постапката за привремен увоз може да се дозволи целосно или делумно ослободување од плаќање на увозни давачки за определени видови стоки чие користење е строго наменски и временски ограничено. Привремено увезената стока мора да остане во непроменета состојба што значи дека се дозволени само поправки, одржување и ремонт наметнати од (или во функција на) нејзината употреба.

Постапка

По добивањето одобрение за привремен увоз, на стоките се применува царинската постапка како и при редовниот увоз на стоки. Покрај царинската декларација, задолжително се поднесуваат: фактура врз основа на која се декларира царинската вредност на стоката, фотокопија од одобрението за спроведување на постапката за привремен увоз (кога се поднесува со претходно издадено одобрение), транзитните документи и гаранција за обезбедување на царинскиот долг. Покрај редовната царинска постапка, во определени случаи се применуваат посебни постапки, детално објаснети во Уредба за привремен увоз. По завршувањето на царинската постапка, стоката добива статус на стока во привремен увоз и истата може да се користи согласно правилата во законски определениот рок.

Документи

Одобрение

Дозвола за привремен увоз на стока издава Царинската управа на Република Македонија (www.customs.gov.mk) на /safenet-cefta/web/tradeportal/Macedonia/mk/About/барање на лице кое има намера да ја употребува стоката привремено или е организатор на употребата. Барањето може да биде писмено или усно, а начинот и формата на барањето се пропишани во Уредбата за привремен увоз. Притоа, услов за давање на дозвола на привремен увоз е истата да биде наменета за повторен извоз во неизменета состојба, да може да се врши надзор и следење на стоката додека е во постапка на привремен увоз и неопходните административни активности да не ја надминуваат економската корист од бараната постапка.

Системи/методи за пресметување на увозните давачки

Стоките во постапка на привремен увоз целосно или делумно се ослободени од плаќање на царински давачки. Во Уредбата за привремен увоз, детално е опишано кои стоки и под кои услови може да бидат целосно ослободени од увозните давачки. Заедничка карактеристика на сите стоки е што не смее да бидат со потекло од Република Македонија и мора да бидат наменети за повторен извоз. Што се однесува до делумното ослободување од плаќање на увозните давачки, истото се применува на стоки кои не ги исполнуваат условите за целосно ослободување. Износот на увозните давачки кој се плаќа за стока ставена во постапка на привремен увоз со делумно ослободување е 3% од износот на давачките кои би се наплатиле доколку истата стока би била пуштена во слободен промет на денот кога е ставена во постапка на привремен увоз. Притоа, давачките се пресметуваат за секој месец или дел од месецот во кој стоката е ставена во постапка на привремен увоз со делумно ослободување.

Период за извоз/повторен извоз на стоките

Стоката увезена на овој начин не може да биде подолго во постапка на привремен увоз од 24 месеци. Продолжувањето на овој рок е можно само со детално и оправдано барање од увозникот до надлежниот царински орган. Доколку привремениот увоз на стоката се врши со користење на АТА карнет, тогаш стоката може да биде во постапка на привремен увоз најмногу 12 месеци.

Контакт

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
– ЦАРИНСКА УПРАВА
Лазар Личеноски 13
1000 Скопје
Македонија

тел.: +389 23 116 188
факс: +389 23 237 832
e-mail: info@customs.gov.mk
web: www.carina.mk