Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Закони и подзаконски акти

Постапката на транзит во Република Македонија се применува согласно Царинскиот закон (чл. 105-109) Службен весник на РМ 39/0504/08158/10 и 44/1153/11 и 11/12Уредбата за спроведување на царинскиот закон (чл. 219-310).

Hадворешен транзит

Постапка

Транзитна постапка претставува царинска постапка со која царинскиот орган одобрува движење на стока од едно до друго место во рамките на царинското подрачје на Република Македонија. Предмет на транзит може да бидат странски стоки што до определената дестинација се транспортираат преку Македонија, како и домашна акцизна стока за која е спроведена извозна постапка и домашна стока која се извезува со ТИР Карнет.

Транзитната постапка започнува со ставање на стоката на увид и поднесување на транзитна декларација од страна на главниот обврзник (декларант) или од страна на директен застапник (кој презема дејствиjа во име и за сметка на главниот обврзник) кај царинскиот орган, во писмена форма. Главниот обврзник (декларант) во транзитната постапка не мора да биде регистриран во Република Македонија. Одговорноста на главниот обврзник вклучува и обезбедување на гаранција со која ќе се покрие евентуалниот царински долг и другите давачки кои може да настанат во врска со стоката, како и ставање на стоката во непроменета состојба кај одредишниот царински орган во пропишаниот рок. Транзитната декларација може да опфаќа само стока натоварена на едно транспортно средство. Доколку во истото превозно средство се превезуваат стоки опфатени со повеќе декларации, се прави спецификација за сите поднесени декларации за стока во едно превозно средство. Стоката што се става во транзитна постапка, мора да биде пломбирана и да се превезе до одредишниот царински орган по економски оправдан пат пропишан од страна на појдовниот царински орган. Рокот на траење на транзитната постапка се определува од страна на појдовниот царински орган.

Транзитната постапка завршува и обврските на носителот на постапката се исполнуваат со ставање на увид на стоката и потребната документација кај одредишниот царински орган. Транзитната постапка завршува со издавање на заверен извештај од страна на надлежниот царински орган. Стоката треба да биде во непроменета состојба за да може да се раздолжи при постапката на транзит и да се стави во друга царинска постапка (пр. извоз). Во спротивно се применуваат други постапки, опишани во прирачникот за транзит на Царинската управа на Република Македонија.

Документи

Измени и дополнувањa на царинскиот закон (Сл. весник 158/10)
Измени и дополнувањa на царинскиот закон (Сл. весник 44/11)
Измени и дополнувањa на царинскиот закон (Сл. Весник 53/11)
Измени и дополнувањa на царинскиот закон (Сл. Весник 11/12)

Системи за движење на стоките

Движењето на стоката се врши со транзитна декларација во следните форми:

• Единствен царински документ (ЕЦД)
• ЕЦД со товарница или посебна товарница (доколку се декларирани повеќе стоки со различни тарифни броеви на ЕЦД)
• ЦИМ (за железнички транспорт на стока),
• ТИР карнет,
• АТА карнет,
• Поштенски документ,
• Манифест за стока за воздушен сообраќај (AWB),
• Предавен лист ТП (документ за комбиниран железнички и патен сообраќај за стока во контејнери) и
• Посебен образец за транспорт на воен материјал.

Наведените документи и постапките поврзани со нив подетално се опишани во Прирачникот за транзит на Царинската управа на Република Македонија.

Посебни услови при транзитот

По завршувањето на постапката на транзит, се утврдува дали настанал царински долг. Царински долг во транзитна постапка настанува кога стоката бесправно ќе се отстрани од царински надзор, со неисполнување на некоја од обврските произлезени од употребата на транзитна постапка или непридржување кон еден од условите за ставање стока во транзитна постапка. Износот на увозните или извозните давачки (царински давачки и даноци) за стоката се утврдува врз основа на елементите за утврдување на давачките кои важат за таа стока во моментот на настанување на царинскиот долг, или во моментот кога царинскиот орган заклучил дека настанал царинскиот долг. Како должници се јавуваат лицата кои непосредно се поврзани со причината заради која настанал долгот.

Контакт

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
– ЦАРИНСКА УПРАВА
Лазар Личеноски 13
1000 Скопје
Македонија

тел.: +389 23 116 188
факс: +389 23 237 832
e-mail: info@customs.gov.mk
web: www.carina.mk