Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Што претставува царинското вреднување?

Царинската вредност на увезената стока е трансакциската вредност, односно вистински платената цена или цената која треба да се плати за стоката увезена во царинското подрачје на Република Македонија.

Закони и подзаконски акти

Царинското вреднување е регулирано со Царинскиот закон (чл.27-45)Службен весник на РМ 39/0504/08158/10 и 44/1153/11 и 11/12Уредбата за спроведување на царинскиот закон (чл. 61-93), Договорот за примена на член 7 од Општиот договор за царини и трговија ГАТТ 1994.

Пресметување на царинската основица

Одребите од Царинскиот закон предвидуваат различни методи за утврдување на царинската вредност, а тие методи мора да се утврдуваат со прецизно утврден редослед, согласно со  Договорот за примена на член 7 од Општиот договор за царини и трговија ГАТТ 1994. Поедноставено, овој редослед е како што следува:

1. Метода на трансакциска вредност
2. Метода на трансакциска вредност на идентична стока
3. Метода на трансакциска вредност на слична стока
4. Метода на дедуктивна вредност
5. Метода на пресметковна вредност
6. Метода на расположиви податоци  

Методите се детално опишани во подзаконскиот акт за царинска вредност. Исклучок од хиерахискиот редослед на примена на методите за утврдување на царинската вредност е можен само во случај на барање на декларантот за замена на методата на дедуктивна вредност со методата на пресметковна вредност.

Постапка

За да може да се спроведе постапката на царинско вреднување по било кој метод, потребно е декларантот да поднесе декларација на вредноста (ДВ). Оваа декларација се поднесува заедно со единствениот царински документ (ЕЦД), куповната фактура, товарниот лист и другите другите комерцијални документи. Во декларацијата за вредност се наведува дали покрај цената наведена во фактурата постојат и други плаќања кои се извршени или треба да бидат извршени; типот на трансацијата, условите на плаќање валута во која се плаќа, трошоци за транспорт и осигурување, провизии, тантиеми и други поединости важни за утврдување на вредноста на стоката. Декларацијата ја пополнува увозникот или негов застапник, а услов е декларантот да има седиште во Република Македонија.

Декларација за вредност не се пополнува доколку се работи за пратка со царинска вредност до 1000 евра, при увоз на некомерцијална стока и  во други случаи пропишани во Законот за царинска тарифа. Покрај тоа, при постојан увоз на стока од ист продавач до ист купувач при исти услови, царинскиот орган може да отстапи од барањето да се обезбедува декларација на вредност со секоја царинска декларација, но истата ќе се бара при секоја промена на наведените услови и најмалку еднаш на три години.

При постапката на царинско вреднување, царинскиот орган може да побара дополнителни податоци и информации за утврдување на царинската вредност. По завршувањето на постапката, се составува записник за утврдување на царинската вредност на стоката кој служи како основа за пресметување на увозните и другите давачки што треба да ги плати увозникот. Пресметувањето на давачките се врши според царинските стапки утврдени во Водичот за царинење на стоките.

Документи

Измени и дополнувањa на царинскиот закон (Сл. весник 158/10)
Измени и дополнувањa на царинскиот закон (Сл. весник 44/11)
Измени и дополнувањa на царинскиот закон (Сл. Весник 53/11)
Измени и дополнувањa на царинскиот закон (Сл. Весник 11/12) Уредба за спроведување на царинскиот закон
Подзаконски акт за царинска вредност на РМ
Декларација на вредност
Водич за царинење на стоките 2012

Pелевантните институции

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ЦАРИНСКА УПРАВА
Лазар Личеноски 13
1000 Скопје
Македонија

тел.: +389 23 116 188
факс: +389 23 237 832
e-mail: info@customs.gov.mk
web: www.carina.mk