Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Valoarea în vamă Definitie

Valoarea în vamă a mărfii reprezintă valoarea mărfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, stabilită în scopul perceperii de către Serviciul Vamal a taxelor vamale şi a altor impozite.

Cadrul legal

Procedura de declarare a valorii în vamă se reglementează de Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal şi Hotărârea Guvernului nr.600 din 14.05.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă introduse pe teritoriul Republicii Moldova.

Valoarea în vamă a mărfurilor de export se determină în baza valorii lor contractuale, luând în considerare condiţiile DAF, conform INCOTERMS.

Determinarea Valorii

Conform Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal (art.10-17), există 6 metode de determinare a valorii în vamă:

1) în baza valorii tranzacţiei cu marfa respectivă ori în baza preţului efectiv plătit sau de plătit.

2) în baza valorii tranzacţiei cu marfă identică.
La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă identică – mărfuri care se aseamănă sub toate aspectele cu marfa de evaluat, inclusiv sub aspectul caracteristicilor fizice, calităţii şi reputaţiei ei pe piaţă. Deosebirile neesenţiale de aspect exterior nu pot constitui o piedică pentru a considera identice mărfurile care corespund celorlalte caracteristici ale definiţiei.

3) în baza valorii tranzacţiei cu marfă similară.
La utilizarea acestei metode, drept bază se ia valoarea tranzacţiei cu marfă similară – mărfuri care, deşi nu se aseamănă sub toate aspectele, au caracteristici asemănătoare şi sînt produse din materiale asemănătoare, ceea ce le permite să îndeplinească aceleaşi funcţii şi să fie interschimbabile din punct de vedere comercial. Calitatea mărfurilor, reputaţia lor şi existenţa unei mărci de producţie sau de comerţ sînt factori care urmează a fi luaţi în considerare la determinarea similitudinii mărfii.

4) în baza costului unitar al mărfii.
Valoare în vamă a mărfii importate se va baza pe preţul unitar corespunzător vânzării acestei mărfi ori vânzării mărfii identice sau similare acesteia în cele mai mari partide, concomitent sau aproape concomitent cu importul mărfii de evaluat către persoane care nu sînt în relaţii de interdependenţă cu vânzătorul, şi cu condiţia deducerii cheltuielilor suportate pe teritoriul Republicii Moldova.

5) în baza valorii calculate a mărfii.
Valoarea în vamă a mărfii se va baza pe valoarea calculată a acesteia, incluzând: valoarea sau preţul materialelor şi operaţiunilor de fabricare sau ale altor lucrări pentru producerea mărfii; volumul beneficiilor şi cheltuielilor generale, egal celui inclus de obicei în cuantumul vânzărilor de mărfuri de aceeaşi clasă sau de acelaşi tip cu marfa de evaluat, fabricate de producători, cu destinaţia ţării de import; alte cheltuieli prevăzute de legislaţie.

6) metoda de rezervă.
Valoarea în vamă se determină în baza mijloacelor rezonabile corespunzător prevederilor legislaţiei.

Metodele de determinare a valorii în vamă se aplică consecutiv – fiecare din metode se aplică doar în cazul în care valoarea în vamă a mărfii nu poate fi determinată prin metoda precedentă.

Procedura

La general, valoarea în vamă include preţul mărfii, cheltuielile de transport şi costul asigurării mărfii până la prezentarea lor la organul vamal unde are loc vămuirea. Valoarea în vamă a mărfii anunţată de declarant şi datele suplimentare referitoare la ea trebuie să fie veridice şi confirmate prin acte precum factura comercială, factura de expediţie şi alte documente relevante solicitate de către Serviciul Vamal. Informaţia prezentată de declarant la anunţarea valorii în vamă a mărfii constituie secret comercial. În cazul în care nu sînt date ce ar proba corectitudinea valorii în vamă a mărfii anunţate sau există temei de a considera că datele prezentate de declarant nu sînt veridice şi/sau suficiente, autoritatea vamală este în drept să determine de sine stătător valoarea în vamă a mărfii, aplicând consecutiv metodele prevăzute de legislaţie.

Documente

• Hotărârea Guvernului nr.600 din 14.05.2002 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii  in vama;
• Metodele de determinare a valorii în vamă a mărfii (Legea nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal (art.10-17);
• Procedura de declarare a valorii în vamă (Capitolul II nr. 1380-XIII din 20.11.1997);

Instituţia Relevanta:

Customs Service of the Republic of Moldova
Address: 30, Columna str., Chisinau, MD-2001, Republic of Moldova
Press Service: + 373 22/ 574-120
Anteroom: + 373 22/ 574-201
Secretariat: + 373 22/ 574-182
E-mail: vama@customs.gov.md
Website: www.customs.gov.md