Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
DETERMINAREA ŢĂRII DE ORIGINE A MĂRFII

Originea  mărfurilor se determină conform Legii nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal în scopul aplicării măsurilor tarifare şi netarifare de reglementare a  activităţii economice externe şi în baza Ordinului Serviciului Vamal nr. 34-O din 31.01.2009 referitor la organizarea activităţii organelor vamale în materie de certificare şi control al originii mărfurilor. În ceea ce priveşte exporturile în cadrul CEFTA acestea se efectuează în baza Anexei nr.1 la Ordinul Serviciului Vamal al RM  nr.244-O din 3 iulie 2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de transport EUR.1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) şi a modificărilor în Regulamentul cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor   de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană.

Există doua tipuri de origine:

  • Preferenţială
  • Nepreferenţială
Reguli de origine preferenţiale sunt stabilite în actele normative şi tratate internaţionale pentru a determina dacă mărfurile vor beneficia de un tratament preferenţial în cadrul schimburilor comerciale. Originea preferenţială conferă anumite beneficii tarifare (taxe reduse sau zero) pentru mărfurile comercializate între ţări care au un astfel de acord între ele, sau atunci când o ţară acordă unilateral astfel de beneficii.

Regulile de origine nepreferenţiale  includ toate regulile de origine utilizate în cadrul instrumentelor nepreferenţiale de politică comercială, cum ar fi pentru aplicarea: tratamentului naţiunii celei mai favorizate; taxelor antidumping şi taxelor compensatorii; măsurilor de salvgardare; reglementărilor referitoare la marcajul originii şi restricţiilor cantitative sau contingentelor tarifare discriminatorii, aplicate în conformitate cu prevederile Acordurilor O.M.C.

Determinarea ţării de origine

Ţara de origine a mărfii
(1) Drept ţară de origine a mărfii se consideră ţara în care ea a fost fabricată integral sau a fost supusă unei prelucrări suficiente conform criteriilor stabilite de prezenta lege şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) Drept ţară de origine a mărfii pot fi considerate şi un grup de ţări, o uniune vamală de ţări, o parte a ţării, în cazul în care este necesar de a le evidenţia în scopul determinării originii mărfii.
(3) La stabilirea criteriilor de determinare a ţării de origine a mărfii, preferinţă se acordă criteriilor stipulate în acordurile de comerţ liber ratificate de Republica Moldova. În celelalte cazuri se aplică prevederile legislaţiei naţionale.

Marfa fabricată integral în ţara respectivă
Drept mărfuri fabricate integral în ţara respectivă se consideră:
a) zăcămintele minerale extrase pe teritoriul ei sau în apele ei teritoriale;
b) producţia vegetală, cultivată sau colectată pe teritoriul ei;
c) animalele vii ce s-au născut şi au fost crescute în ţară;
d) producţia obţinută de la animalele crescute în ţara dată;
e) producţia vînatului şi pescuitului obţinută în ţară;
f) producţia pescuitului maritim, extrasă sau fabricată în oceanul mondial de navele ţării respective sau de navele închiriate (afretate) de ea;
g) producţia obţinută prin aplicarea tehnologiilor avansate pe navele cosmice ce aparţin ţării respective sau sînt închiriate de ea;
h) materia primă secundară şi deşeurile formate în procesul operaţiilor de producţie şi altor operaţii efectuate în ţară;
i) mărfurile fabricate în ţară exclusiv din producţia specificată la lit. a)-h).

Criteriile prelucrării suficiente a mărfii
(1) Dacă la fabricarea mărfii au participat două sau mai multe ţări, originea ei se determină în baza criteriilor prelucrării suficiente a mărfii.
(2) Criteriile prelucrării suficiente a mărfii se stabilesc şi se aplică în conformitate cu prezenta lege şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, în modul stabilit de Guvern.
(3) Criteriile prelucrării suficiente a mărfii în ţara respectivă sînt:
a) modificarea, în Nomenclatorul de mărfuri, la nivelul oricăruia din primele patru semne, a poziţiei mărfii (codului de clasificare) în urma prelucrării acesteia;
b) executarea unor operaţii de producţie sau tehnologice suficiente pentru a considera drept ţară de origine ţara unde au fost efectuate aceste operaţii;
c) modificarea valorii mărfii în cazul în care cota procentuală a valorii materialelor utilizate la fabricarea ei constituie nu mai puţin de 45 la sută (regula cotei ad valorem).
(4) Se consideră că nu corespund criteriilor prelucrării suficiente a mărfii:
a) operaţiile de asigurare a integrităţii ei în timpul păstrării sau transportului;
b) operaţiile de pregătire a mărfii pentru vînzare şi transport (divizarea loturilor, formarea loturilor pentru expediere, sortarea, reambalarea);
c) operaţiile simple de asamblare;
d) reunirea mărfurilor (componentelor) fără a atribui producţiei obţinute caracteristici ce ar deosebi-o esenţial de mărfurile (componentele) iniţiale.
(5) În cazul în care în actele corespunzătoare nu se stipulează expres datele referitoare la marfa concretă sau la ţara ei de origine, se aplică criteriul prelucrării suficiente a mărfii, specificat la alin.(3) lit.a).

Determinarea ţării de origine a mărfii la livrarea acesteia în loturi
(1) La cererea declarantului, trebuie să fie considerată o singură marfă, marfa în stare demontată sau incompletă, livrată în mai multe loturi, în cazul în care, din motive de producţie sau de transportare, este imposibil de a o expedia într-un singur lot, precum şi marfa divizată în loturi din greşeală.
(2) Condiţiile de aplicare a prevederilor alin.(1) sînt:

a) înştiinţarea prealabilă a autorităţii vamale despre divizarea mărfii în loturi, indicîndu-se cauzele acestei divizări şi specificîndu-se fiecare lot prin indicarea codului de clasificare a mărfii conform Nomenclatorului de mărfuri şi a datelor despre valoarea ei şi ţara de origine;
b) confirmarea prin acte a incorectitudinii divizării mărfii în cîteva partide;
c) livrarea tuturor loturilor de mărfuri dintr-o ţară de către un singur exportator;
d) introducerea tuturor loturilor de mărfuri prin unul şi acelaşi punct vamal;
e) livrarea tuturor loturilor de mărfuri în termen de cel mult şase luni de la data acceptării de către autoritatea vamală a declaraţiei vamale sau de la data expirării termenului de prezentare a acesteia referitor la primul lot.

Confirmarea originii mărfii
(1) Pentru confirmarea originii mărfii, autoritatea vamală este în drept să-i solicite declarantului certificatul de origine a mărfii.
(2) La introducerea mărfii pe teritoriul vamal, certificatul de origine a ei se prezintă în mod obligatoriu dacă:
a) ţara de origine a mărfii beneficiază din partea Republicii Moldova de un regim preferenţial la tariful vamal;
b) importul mărfurilor din ţara respectivă se reglementează prin restricţii cantitative sau alte măsuri de reglementare a activităţii comerciale externe;
c) acest lucru este prevăzut de legislaţia în domeniul protecţiei mediului înconjurător, ocrotirii sănătăţii, protecţiei drepturilor consumatorilor, asigurării ordinii publice, securităţii statului şi în alte domenii de importanţă vitală, precum şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte;
d) documentele prezentate pentru perfectare vamală nu conţin date cu privire la originea mărfii sau autoritatea vamală are temei să presupună că datele declarate cu privire la originea mărfurilor sînt neautentice.
(3) La scoaterea mărfii de pe teritoriul vamal, certificatul de origine a ei, în cazurile în care acesta este necesar conform contractelor respective, conform regulilor ţării importatoare sau acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, se eliberează de organele abilitate.
(4) La certificarea originii mărfii exportate, organul vamal este în drept să solicite de la agentul economic documentele necesare, inclusiv privind expertiza, care justifică şi demonstrează originea mărfii şi să efectueze, după caz, expertiza originii mărfii. Agentul economic poartă responsabilitate deplină pentru informaţia prezentată.

Certificatul de origine a mărfii
(1) Certificatul de origine a mărfii trebuie să confirme univoc originea acesteia din ţara respectivă şi să conţină:
a) declaraţia exportatorului care confirmă că marfa corespunde cerinţelor specificate la art.20;
b) adeverinţa din partea organului competent din ţara exportatoare ce a eliberat certificatul care confirmă autenticitatea datelor din certificat.
(2) Certificatul de origine a mărfii se prezintă împreună cu declaraţia vamală şi cu alte documente care urmează să fie perfectate de către autoritatea vamală. În caz de pierdere a certificatului, se prezintă duplicatul autentificat oficial al acestuia.

(3) În cazul în care se pune la îndoială autenticitatea certificatului de origine a mărfii sau a datelor ce se conţin în el, autoritatea vamală este în drept să se adreseze organelor care au eliberat certificatul sau organizaţiilor specializate ale ţării menţionate ca ţară de origine a mărfii pentru a obţine date suplimentare sau precizări.
(4) În cazurile prevăzute de prezenta lege, originea mărfii se consideră stabilită numai în cazul în care se prezintă certificatul de origine a mărfii, perfectat în modul cuvenit, şi date suplimentare ori precizări.

Dispoziţii suplimentare privind determinarea ţării de origine a mărfii
(1) La mărfurile provenite din ţările cu care Republica Moldova a încheiat acorduri privind acordarea clauzei naţiunii celei mai favorizate, poate fi aplicat (restabilit) regimul preferenţial la tariful vamal în cazul prezentării certificatului de origine a lor cel tîrziu la expirarea unui an de la data perfectării actelor vamale.
(2) La determinarea ţării de origine a mărfii, nu se ia în considerare originea resurselor energetice, a maşinilor, utilajului şi instrumentelor folosite la fabricarea ei.
(3) Particularităţile determinării ţării de origine a mărfurilor introduse pe teritoriul vamal din terţe ţări, precum şi din zonele vamale libere şi depozitele vamale libere situate pe teritoriul Republicii Moldova, se stabilesc de către Guvern.
(4) La cererea declarantului sau a oricărei persoane interesate, informaţia privind ţara de origine sau originea preferenţială a mărfii se va furniza cît mai curînd posibil, dar nu mai tîrziu decît peste 150 de zile de la data solicitării evaluării, cu condiţia că autorităţilor corespunzătoare le-au fost comunicate toate informaţiile necesare. Solicitările menţionate pot fi acceptate pînă la şi după punerea în vînzare a mărfii respective. Datele stabilite privind ţara de origine sînt valabile în decurs de 3 ani, sub rezerva ca faptele pe care se bazează şi condiţiile în care au fost obţinute să rămînă comparabile.


Conform legislaţiei Serviciul Vamal eliberează certificate de origine preferenţiale la exportul mărfurilor după cum urmează:

Certificatul de circulaţie a mărfurilor EUR.1 care confirmă originea mărfurilor exportate în statele Uniunii Europene în cadrul Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP), acordate Republicii Moldova conform prevederilor Regulamentului (CE) nr.55/2008 al Consiliului din 21 ianuarie 2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.980/2005 şi a Deciziei 2005/924/CE a Comisiei. Procedura de eliberare a certificatului este stabilită în Ordinul Serviciului Vamal nr. 50-O  din  18.02.2008

Certificatul de transport EUR.1 care confirmă ţara de origine a mărfurilor la exportul lor în statele membre la regimul de comerţ liber instituit în baza Acordului Central European de Comerţ Liber (CEFTA). Procedura de emitere a certificatelor este stabiliă în Ordinul Serviciului Vamal nr. 244-O  din  03.07.2007
Certificatul de origine Forma A - care confirmă ţara de origine a mărfurilor exportate în statele care nu sînt membre ale Uniunii Europene şi acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP).  Procedura de eliberare a certificatului este stabilită în Ordinul Serviciului Vamal nr. 50-O din  18.02.2008
- Certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1 care confirmă  ţara de origine a mărfurilor  la exportul lor în statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente în conformitate cu procedura stabilită de Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor (aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din Comunitatea Statelor Independente (CSI) din 30.11.2000) pentru mărfurile originare din Republica Moldova la exportul lor în statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente. Procedura de eliberare a certificatului este stabilită în Ordinul Serviciului Vamal nr. 331-O  din  07.09.2007