Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 • Na koji način se vrši planiranje javnih nabavki?

  Planiranje javnih nabavki se ostvaruje putem donošenja plana javnih nabavki za određenu fiskalnu godinu. Članom 38 Zakona je propisano da je naručilac dužan da do 31 januara tekuće fiskalne, odnosno finansijske godine sačini plan javnih nabavki i isti dostavi nadležnom organu – Upravi za javne nabavke radi objavljivanja na portalu Uprave.

 • Na koji način ponuđač priprema ponudu?

  Način pripreme ponude regulisan je članom 76 Zakona o javnim nabavkama. Naime,ponuđač je dužan ukoriči ponudu i svaku stranicu ponude potpiše ovlašćeno lice ponuđača. Ponuda i dokumentacija koja se prilaže uz ponudu moraju biti povezani jednim jemstvenikom (neprekinutom trakom) i zapečaćeni pečatnim voskom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedini listovi, odnosno prilozi, a da se vidno ne oštete listovi ili pečatni vosak.

 • Pod kojim uslovima i na koji način je moguće realizovati određenu javnu nabavku putem pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje?

  Uslovi i način realizacije nabavke putem pregovaračkog postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje su uređeni članom 25 Zakona o javnim nabavkama:naime, članom 25 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list CG broj 42/11) propisano je da se pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje pregovaranjem može sprovesti u slučaju:

 • Koji su uslovi koje ponuđač mora ispuniti kako bi mogao učestovati u postupku javnog nadmetanja i na koji način se dokazuje njihova ispunjenost?

  Uslovi za učestvovanje u postupku javne nabavke su uređeni članom 65 (obavezni uslovi) i članom 67 (fakultativni uslovi) Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG” br. 42/11).

  U dijelu obaveznih uslova, članom 65 propisano je da u postupku javne nabavke može da učesvuje samo ponuđač koji: