Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Postupak aktivnog oplemenjivanja

Zakonski okvir

Carinski postupak aktivnog oplemenjivanja je regulisan odredbama čl. 119-132 Carinskog zakona i čl. 219-309 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona.

Predmet aktivnog oplemenjivanja

Na osnovu postupka aktivnog oplemenjivanja, dozvoliće se da se sljedeća roba koristi u carinskom području u jednom ili više procesa oplemenjivanja:

1. strana roba za koju se ne plaća carina niti podliježe trgovinskim mjerama, a namijenjena je ponovnom izvozu u obliku dobijenih proizvoda (sistem odlaganja);
2. strana roba koja je stavljena u slobodan promet uz plaćanje carine, za koju se može odobriti povraćaj ili otpis carinskog duga, ako se roba izveze iz carinskog područja u obliku dobijenih proizvoda (sistem povraćaja).

Postupak aktivnog oplemenjivanja

Kada su ispunjeni propisani uslovi, carinarnica će odobriti:

• oplemenjivanje uz upotrebu ekvivalentne robe;
• da se dobijeni proizvodi od ekvivalentne robe izvezu iz Crne Gore prije uvoza uvozne robe.

Ekvivalentna roba mora da bude istog kvaliteta i istih svojstava kao i uvozna roba.

Zahtjev za primjenu postupka aktivnog oplemenjivanja se podnosi kod organa carinske službe, koji je teritorijalno nadležan s obzirom na sjedište ili stalno prebivalište podnosioca zahtjeva. Organ carinske službe u odobrenju  određuje način za prepoznavanje uvozne robe u dobijenim proizvodima, odnosno utvrđuje potrebne mjere za kontrolu i da li su ispunjeni propisani uslovi za postupak. 

Ako se dobijeni proizvodi dobiju iz drugih dobijenih proizvoda, za koje je već bilo izdato odobrenje, lice koje obavlja dalje proizvodne operacije mora podnijeti novi zahtjev u kom navodi podatke o ranije izdatom odobrenju.

Organ carinske službe utvrđuje normativ dobijenih proizvoda koji se u postupku aktivnog oplemenjivanja dobija iz određene količine uvozne robe ili metod za utvrđivanje normativa. Normativ se mora utvrditi na osnovu stvarnih okolnosti u kojima se vrši ili treba da se izvrši aktivno oplemenjivanje.

Organ carinske službe će odrediti rok važnosti odobrenja uzimajući u obzir privredne uslove i specifične potrebe podnosioca odobrenja. Ako je rok važnosti odobrenja duži od dvije godine, organ carinske službe će ponovo provjeriti uslove za izdavanje odobrenja u vremenskim razmacima, koji su navedeni u odobrenju. Ovi razmaci ne smiju biti duži od 24 mjeseca.

Odobrenje

Organ carinske službe daje odobrenje na pismeni zahtjev lica koje vrši ili lica koje organizuje aktivno oplemenjivanje.

Odobrenje će se dati samo:

• licima sa sjedištem ili prebivalištem u Crnoj Gori, a u slučaju nekomercijalnog uvoza odobrenje se može dati i licima koja nemaju sjedište ili prebivalište u Crnoj Gori;
• ako se uvozna roba može prepoznati u dobijenom proizvodu, 
• ako se postupkom aktivnog oplemenjivanja postižu povoljniji uslovi za izvoz ili ponovni izvoz dobijenih proizvoda, pod uslovom da nijesu ugroženi osnovni interesi domaćih proizvođača sličnih ili istih proizvoda (ekonomski uslovi).

Rok izvoza ili ponovnog izvoza proizvoda 

Organ carinske službe prilikom izdavanja odobrenja određuje rok u kojem treba dobijene proizvode ponovo izvesti ili u kome se mora zahtijevati drugi carinski dozvoljeni postupak. Kod određivanja roka, organ carinske službe uzima u obzir vrijeme potrebno za dobijanje proizvoda u okviru proizvodnih postupaka definisanih u odobrenju, za sve pojedinačne količine uvozne robe, odabrane za postupak, kao i vrijeme potrebno za početak drugog carinski dozvoljenog korišćenja ili upotrebe.

Rok počinje teći od dana kad se strana roba stavi u postupak aktivnog oplemenjivanja. Organ carinske službe može produžiti rok na osnovu blagovremenog i opravdanog zahtjeva korisnika odobrenja.

Dokumenta

Zahthev za aktivno oplemenjivanje
Odobrenje za aktivno oplemenjivanje

Kontakt:

Uprava Carina  
Bul. Oktobarske revolucije 128
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 442 000
Sajt: www.upravacarina.gov.me