Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Porijeklo robe

Zakonska regulativa

 

Porijeklo robe je propisano čl. 23-28 Carinskog zakona i čl. 13 - 67 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona.

U carinske svrhe razlikuju se: nepreferencijalno i preferencijalno porijeklo robe.

NEPREFERENCIJALNO PORIJEKLO

Nepreferencijalno porijeklo robe određuje njeno porijeklo ali joj ne donosi povoljniji carinski tretman. Nepreferencijalno porijeklo stiče roba koja je u cjelini dobijena ili proizvedena u jednoj zemlji, uključujući i teritorijalne vode te zemlje. Roba u čiju je proizvodnji uključeno više od jedne zemlje smatraće se porijeklom iz zemlje u kojoj je prošla poslednje bitno, ekonomski opravdano, oplemenjivanje (obrada, dorada, prerada) koje dovodi do novih proizvoda ili predstavlja bitnu fazu proizvodnje. Nepreferencijalno porijeklo koristi se za statističke svrhe, za primjenu količinskih ograničenja, kao i za utvrđivanje da li roba podliježe primjeni mjera trgovinske politike (antidamping i sl)

Dokaz o porijeklu

Dokazivanje porijekla robe vrši se podnošenjem odgovarajućeg uvjerenja o porijeklu robe.

Uvjerenje o porijeklu robe:

1. izdaje nadležni organ ili organizacija, koji je država izdavač uvjerenja ovlastila;
2. sadrži sve podatke, potrebne za identifikaciju robe na koju se odnosi:
- broj koleta, njihova vrsta i oznake odnosno brojevi, koji su na koletima,
- vrsta robe,
- bruto i neto masa robe, a ako to nije moguće, onda podatke o broju i volumenu robe, naročito kada je to s obzirom na vrstu robe podesnije,
- ime odnosno firmu i sjedište nabavljača robe i
3. nesumnjivo dokazuje, da je roba na koju se odnosi, po porijeklu iz određene države.

Uvjerenje o porijeklu robe se izdaje na osnovu pismenog zahtjeva. Podnosilac zahtjeva je odgovoran za ispravnost i potpunost podataka u zahtjevu za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe i dužan je, na zahtjev nadležnog organa dostavi dodatne podatke i dokumente, koji dokazuju njegove navode iz zahtjeva.

Uvjerenje o porijeklu robe se izuzetno može izdati i poslije obavljenog izvoza proizvoda na koji se odnosi, ako nije izdato prilikom izvoza zbog nenamjernih grešaka i propusta i dr. U zahtjevu za naknadno izdavanje uvrenja o porijeklu robe izvoznik mora da navede mjesto i datum izvoza proizvoda, na koje se uvjerenje o porijeklu robe odnosi i da obrazloži svoj zahtjev. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uvjerenja o porijeklu robe izvoznik može zahtijevati izdavanje duplikata na osnovu izvoznih dokumenata, koje ima.

Uvjerenja o neprefrencijalnom porijeklu robe izdaje Privredna komora Crne Gore ako su ispunjeni uslovi za izdavanje ovog uvjerenja.
 
 
 


PREFERENCIJALNO PORIJEKLO

 
Pravila o porijeklu za robu iz zemalja na koje se, na osnovu jednostrane odluke primjenjuju povlašćene carine utvrđuju se propisom koji donosi Vlada.
 
Preferencijalno porijeklo se dokazuje podnošenjem sljedećih dokaza:

uvjerenja o porijeklu EUR.1 - na osnovu CEFTA Sporazuma o slobodnoj trgovini; Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore i Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Turske, Sporazuma o slobodnoj trgovini Crne Gore i EFTA zemalja i sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Vlade Ukrajine.
uvjerenja o porijeklu robe FORM A - za Rusku Federaciju.
izjavu izvoznika na fakturi ili drugom komercijalnom dokumentu, koji detaljno opisuje proizvode i omogućava njihovu identifikaciju.

Uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 izdaje Uprava carina na osnovu pismenog zahtjeva izvoznika ili njegovog ovlašćenig predstavnika a na odgovornost izvoznika. Izvoznik je u obavezi da pored pravilno popunjenog uvjerenja o porijeklu robe, uz zahtjev po potrebi dostavi i neophodnu dokumentaciju. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1, sa pravilno popunjenim uvjerenjem o porijeklu robe EUR.1 podnosi se zajedno sa carinskom deklaracijom i drugom neophodnom dokumentacijom.
Uvjerenje o porijklu robe EUR.1 se može izdati na zahtjev izvoznika, nakon izvoza, ako u vrijeme izvoza nije bilo izdato zbog grešaka ili nenamjernih propusta ili ako se carinskim organima dokaže da je EUR.1 bio izdat ali pri uvozu nije bio prihvaćen zbog tehničkih razloga.

Uvjerenje o porijeklu FORM A može se izdati samo kada se koristi kao dokumentovani dokaz, koji se traži radi preferencijalnog carinskog tretmana. Izvoznik ili njegov ovlašćeni zastupnik predaje zajedno sa zahtjevom sva potrebna dokumenta, koji dokazuju da proizvodi, koje ima namjeru da izvozi, ispunjavaju uslove za izdavanje uvjerenja o porijeklu FORM A.

Kao dokaz o porijeklu robe koristi se i izjava na fakturi data od strane:

- ovlašćenog izvoznika za sve pošiljke, bez obzira na njihovu vrijednost, ili
- bilo kog izvoznika, čija ukupna vrijednost pošiljke ne prelazi 6.000 €.

Svrha ovog rješenja je da se pojednostavi postupak za proizvođače (izvoznike) koji redovno izvoze svoje proizvode zemljama bez obaveze da podnose carinskim organima zahtjev za dobijanje uvjerenja EUR.1 za svaku pošiljku.

Obaveza izvoznika koji je sačinio izjavu na fakturi, je da podnese odgovarajuću dokumentaciju carinskom organu kad god to zatraži.

Kontakt

Uprava Carina  
Bul. Oktobarske revolucije 128
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 442 000
Sajt: www.upravacarina.gov.me