Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.




Sporazumi o slobodnoj trgovini

Trgovinski sporazumi o slobodnoj trgovini

Crna Gora ima zaokruženu institucionalnu osnovu za slobodnu trgovinu sa zemljama koji su joj glavni trgovinski partneri i sa zemljama sa kojima postoji najveći potencijal razvoja trgovinskih odnosa – prvenstveno sa zemljama EU, zemljama regiona putem CEFTA sporazuma, kao i sa Turskom, Rusijom, Ukrajinom i EFTA zemljama.

 

Na 8. Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije održanoj u Ženevi 17. decembra 2011. godine odobren je prijem Crne Gore u tu Organizaciju. Crnogorski parlament je 27. februara 2012. godine usvojio Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Crne Gore Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, a instrument ratifikacije dostavljen je 30. marta 2012. godine. Crna Gora je 29. aprila 2012. godine postala punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije. Učlanjenjem u STO, Crna Gora se obavezala na primjenu sporazuma i principa na kojima počiva Organizacija, u prvom redu trgovina bez diskriminacije, transparennost, liberalizacija trgovine i promovisanje konkurencije, kao i podsticanje razvoja i ekonomskih reformi sa ciljem obezbjeđivanja transparentnog i predvidivog ambijenta, kako za domaće tako i za inostrane kompanije.

Ugovori o slobodnoj trgovini u primjeni

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske unije potpisan je 15. oktobra 2007. SSp je stupio na snagu 1. maja 2010. godine, nakon ratifikacije u 27 nacionalnih parlamenta država članica EU. Ovim Sporazumom se uspostavlja područje slobodne trgovine između Crne Gore i EU tokom perioda od pet godina od dana privremenog stupanja na snagu istog. U navedenom periodu i Crna Gora i EU su liberalizovale svoja tržišta u skladu sa Sporazumom. Imajući u vidu da će Hrvatska 1. jula 2013. godine pristupiti EU, Savjet za stabilizaciju i pridruživanje ovlastio je EK da pokrene inicijativu za izmjenu Sporazuma. U toku su tehnička prilagođavanja SSP-a. U skladu sa pomenutim, do učlanjenja Hrvatske u EU, trgovinski odnosi između Crne Gore i Hrvatske biće regulisani Sporazumom CEFTA 2006, kao i Dodatnim Protokolm uz Sporazum počev od 1. jula 2011. godine.

Crna Gora je otpočela sa punom primjenom Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralno-evropskom Sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) 22. novembra 2007. godine. Stupanjem na snagu ovog Sporazuma svi bilaterlani sporazumi između Crne Gore i potpisnica CEFTA 2006 više nijesu na snazi.. Stupanjem na snagu Dodatnog  protokola uz Sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini na snagu, 6. januara 2012. godine, Crna Gora je potpuno liberalizovala trgovinu sa svim CEFTA 2006 potpisnicama, osim sa Hrvatskom gdje je dogovorena asimterična liberalizacija u korist Crne Gore, za jedan broj osjetljivih proizvoda.

Crna Gora i Turska su, 26. novembra 2008. godine u Istanbulu, potpisale asimetričan Sporazum o slobodnoj trgovini.  Lista industrijskih proizvoda je identična kao i ona potpisana između Evropske Unije i Crne Gore, dok je lista poljoprivrednih proizvoda prilično limitirana (Poljoprivredni proizvodi za koje Turska  može dati koncesije Crnoj Gori su: tarifa 1902 (tjestenine), 500 tona -  EU tretman;  tarifa 2007 (džemovi) 300 tona - 30% popusta u odnosu na MFN; tarifa 2204 (vino), 2500 hl - 75% popusta u odnosu na MFN.  Poljoprivredni proizvodi za koje Crna Gora može dati koncesije Turskoj su: tarifa 0713.40 (sočivo), neograničeno -100% popusta u odnosu na MFN i tarifa 0813.10 (sušena kajsija), 100% tona - 0%). Sproazum je stupio na snagu 1. marta 2010. godine.

Crna Gora primjenjuje Sporazum potpisan između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije
 počev od maja 2001. godine. Crna Gora i Rusija su započele pregovore o izmjenama Protokola uz postojeći Sporazum o slobodnoj trgovini u cilju liberalizacije tržišta saglasno interesima i strukturi ekonomije obje strane. Pregovori su u toku.  

U okviru pregovora koji se vode sa Ruskom Federacijom vode se i pregovori o sporazumima o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom i Bjelorusijom, koje su zajedno sa Ruskom Federacijom formirale carinsku Uniju. Sporazumi o slobodnoj trgovini sa Bjelorusijom i Kazahstanom će biti potpisani bilateralno. Liste roba izuzete iz režima slobodne trgovine i pravila porijekla roba i procedura administrativne saradnje će, najvjerovatnije, biti isti za sve članice Unije, čime će se umnogome pojednostaviti proceduralna pitanja.  

Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA potpisan je u Ženevi 14. novembra 2011. godine. Sporazum je stupio na snagu 2012. godine i to 1. septembra za Crnu Goru, Švajcarsku i Lihtenštajn, 1. oktobra za Island i 1. novembra za Norvešku. Zakon o potvrđivanju Sporazuma objavljen je u Službenom listu Crne Gore -  Međunarodni ugovori broj 8/2012, od 19. juna 2012. Predmet pregovora sa EFTA zemljama bio je osnovni tekst Sporazuma, sa pratećim dokumentima, kao i sporazumi o poljoprivredi koji su bilateralno potpisani između Crne Gore i drugih zemalja članica.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Ukrajine potpisan je 18. novembra 2011. godine. Zakon o potvrđivanju Sporazuma objavljen je u Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori br. 3/2012 od 8. marta 2012. godine. Sporazum je, u skladu, sa definisanim procedurama, stupio na snagu 1. januara 2013. godine.  

Kontakt:

MINISTARSTVO EKONOMIJE 
Rimski trg broj 46
81000 Podgorica
Tel: +382 20 482 119