Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Извоз

Поступак извоза

Општа правила и поступци који се примењују на робу која се износи из царинског подручја Републике Србије регулисани су Царинским законом Републике Србије који је ступио на снагу 3. маја 2010. године. При извозу робе из Републике Србије релевантни су Царински закон и прописи донети на основу овог закона ради његовог спровођења (Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку, Уредба о царински дозвољеном поступању с робом, као и одговарајући међународни споразуми.

Домаћа роба намењена изношењу из царинског подручја Републике Србије ставља се у поступак извоза, осим у случају робе стављене у поступак пасивног оплемењивања или у поступак транзита. У поступку извоза царински орган одобрава изношење домаће робе из царинског подручја Републике Србије. У поступку извоза примењују се извозне формалности укључујући примену трговинских мера и обрачунава се извозна царина ако је прописана.

Документација и декларације које се користе при извозу

Извозна декларација подноси се царинском органу надлежном према седишту или пребивалишту извозника или према месту у коме се роба пакује, односно утовара за извоз. Роба пријављена за извоз остаје под царинским надзором од тренутка прихватања декларације до тренутка док не напусти царинско подручје Републике Србије, док не буде уништена или док се не поништи декларација. Пуштање робе за извоз одобрава се под условом да се роба извезе из царинског подручја Републике Србије у стању у коме је била у тренутку прихватања извозне декларације.

Облик и садржина, начин подношења и попуњавања декларације у редовном царинском поступку, као и других образаца који се употребљавају у царинском поступку, прописани су Правилником о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку.

У складу са важећим царинским прописима царински орган контролише међународни промет робе, доприносећи слободној трговини, спровођењу спољашњих аспеката домаћег тржишта и принципа који се односе на трговину, као и општој безбедности у ланцу трговине. Ради обављања прописаних радњи, царински орган може вршити све контролне радње за обезбеђивање правилне примене Царинског закона и осталих прописа.

Контакт

Централа Управе царина Републике Србије:
Булевар Зорана Ђинђића 155а, 11070 Нови Београд, Србија
Тел: +381 11 2015 800, +381 11 311 7272, +381 11 3196 117
Сајт: http://www.upravacarina.rs/     

Министарство финансија Републике Србије:
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3642 862, факс: +381 11 3618 961, +381 11 3613 245, +381 11 3642 600
Сајт: http://www.mfin.gov.rs/