Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Procedurat e Eksportit

- Eksporti në Kosovë është i rregulluar me ligje dhe akte tjera normative, përfshirë këtu:
• Kodin Doganor dhe të Akcizave
• Ligjin për tregtinë nderkombëtare
• Udhzimin administrative nr. 01/2011

Dokumentet e Eksportit

Dokumentet e nevojshme për export të mallit nga Kosova janë këto:

Deklarata unike doganore (DUD)

Deklarata Eksportit (DUD) deklarata e eksportit te mallit është formular zyrtarë i leshuar nga Doganat e Kosovës. Mund të merret në të gjitha degët e Doganës së Kosovës. Të gjitha subjektet qofshin ato fizik apo juridke të cilat eksportojnë mall në Kosovë për qellim të tregëtisë duhet ta deklarojnë atë mall duke plotësuar formularin DUD.

Fatura e mallit

Fatura e mallit, lëshohet nga secili subjekt ekonomik /shitës për eksport. Për tu konsideruar e rregulltë nga autoritet kosovare fatura e eksportit duhet të këtë elementet bazë të transaksionit të shitblerjës, si: datën e transaksionit, datën e levrimit të mallit, emrin dhe adresën e saktë të shitësit në kosovë, emrin dhe adresen e saktë të blerësit jashtë vendit, numrin e njësive apo paketimeve, përshkrimin e saktë të mallit, sasinë, cmimin për njësi dhe vlerën totale të transaksionit, rabatin e lejuar dhe firot gjatë transportimit.
Nëse fatura e shitjës nuk posedon ndonjërin nga elementet e lartëpërmendura, atëhere ajo mund te refuzohet nga autoriteti doganore ose mund të krijojë shkak për dyshime dhe hetime të metejshme.
Fatura e mallit lëshohet në gjuhën shqipe, angleze apo sipas kerkeses mund te jete edhe ne gjuhën e vendit te destinimit.

Certifikata e orgjines

Certifikata e orgjines (Certifikata EUR 1), është dokument  i cili aplikohet  në rastet kur mallrat e eksportuara janë të përfshira në listat përkatëse të skemave të ndryshme të përfitimeve tarifore preferenciale. Në rastet e tilla për tu trajtuar në bazë të këtyre preferencave ju duhet patjeter të jeni të pajisur me këtë certifikate, të lëshuar nga instuticionet e kompetente. Në rate të tjera nuk është i obligueshem.

Dokumentet e eksportit  nga vendi i nisjes dhe transitit

Certifikatat veterinare dhe fitosanitare

Certifikatat veterinare dhe fitosanitare dhe sanitare, është dokument i cili aplikohet në rast eksportit të mallrave me origjinë shtazore dhe bimore si dhe nënprodukteve te tyre. Qellimi I leshimi të këtyre certifikatave është të mbrojë konsumatoret nga përdorimi i produkteve të cilat nuk i plotësojnë kriteret e parapara me ligj për tregtimin e produkteve bimore dhe shtazore si dhe derivateve te tyre. Leshohet nga agjensioni i vetirinës dhe ushqimit.

Licensat e eksportit

Licensat e eksportit eksporti nga Kosova nuk i nenshtrohet ndonje license sepse tregu është i hapur dhe lirë. Varsishtë nga vendi se ku eksportohet dhe lloji i mallit atëhere duhte të merren në konsideratë rregullat e vendit përkatës

Kontakti

Doganat E Kosoves
Bulevardin "Bill Clinton" p.n. në Prishtinë
Tel:  +381 (0)38/540-350;
       +381 (0)/541-032;
       +381 (0)/541-030