Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Regjimi i importit të përkohshëm do të thotë lejimi i përdorimit në Kosovë të mallrave jo-kosovare të destinuara për t’u rieksportuar pa pësuar ndryshime, përveç zhvleftësimit normal për shkak të përdorimit të tyre, me lirim të plotë apo të pjesërishëm nga detyrimet e importit dhe pa iu nënshtruar masave të politikave tregtare.
 
Autorizimi për import të përkohshëm lëshohet në bazë të kërkesës së personit që përdor mallrat ose që organizon përdorimin e tyre. Mirëpo dogana mund të refuzoj autorizimit të importit të përkohshëm, nëse është e pamundur të sigurohet identifikimi i mallrave të importura.

Dogana përcakton afatin brenda të cilit mallrat e importit duhet të ri-eksportohen ose t’u caktohet një trajtim apo përdorim i lejuar doganor. Ky afat duhet të jetë i arsyeshëm për periudhën kohore për arritjen e qëllimit, për te cilin është lejuar importi i përkohshëm.  Pa rënë ndesh me afatet e veçanta të parapara me nenit 144, afati gjatë të cilit mallrat mund të qëndrojnë nën procedurën e importit të përkohshëm është 24 muaj. Megjithatë, Dogana mund të caktojë një afat më të shkurtër me pëlqimin e personit të interesuar. Megjithatë, në rrethanat e veçanta, Dogana brenda kufijve kohor të arsyeshëm dhe me kërkesë të personit të interesuar, mund ta zgjatë afatin e përmendur në paragrafin 1 dhe 2 për të lejuar shfrytëzimin e autorizimit.

Rastet dhe kushtet e veçanta në të cilat mund të shfrytëzohet procedura e importit të përkohshëm me lirim të plotë nga detyrimet e importit, përcaktohen me Udhëzimin Administrative për zbatimin e këtij Kodi. Për të kuptuar me shumë për regjimi e importit të përkohëshem ju lutem lexojeni: Neni 140 deri 147 Kodi Doganor i Kosovës