Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Legjislacioni

Magazinimit doganor në Republiken e Kosovës e rregullon Kodi Doganor dhe Akcizes i Kosovës (KDAK), respektivishtë Neni 103 deri 117 dhe udhëzimi administrative për implementimin e KDAK, të cilat mund të gjinden në website të Doganave të Kosovësh www.dogana.rks-gov.net.

Magazinimit doganor është strehimi i mallrave

• jo-kosovare pa iu nënshtruar ato detyrimeve të importit ose masave të politikës tregtare;
• mallrave kosovare, kur legjislacioni i Kosovës që rregullon fusha të veçanta parashikon që vendosja e tyre në magazinë doganore kërkon zbatimin e masave që lidhen me eksportin e këtyre mallrave

Rastet kur mallrat e përmendura në paragrafin me larte mund të vendosen në procedurën e magazinimit doganor, pa qenë të strehuara në magazinë doganore, përcaktohen me Udhëzimin Administrativ për zbatimin e këtij Kodi.

Cfare nenkuptohet me magazine doganore?

Me magazinë doganore nënkuptohet çdo vend i aprovuar, i cili është nën mbikëqyrje nga Dogana, ku mallrat mund të strehohen sipas kushteve të parapara.

Autorizimi

Administruesi, është personi i autorizuar nga Dogana për të administruar me magazinën doganore. Depozituesi është personi i cili mban të gjitha obligimet që rrjedhin nga deklarata doganore e vendosjes se mallrave nën procedurën e magazinimit doganor ose personi në të cilin janë bartur të drejtat dhe obligimet.

1. Administrimi në magazinë doganore është i kushtëzuar me lëshimin e autorizimit nga Dogana, me përjashtim të rastit kur Dogana e administron vet magazinën doganore.
2. Çdo person që dëshiron të administrojë me magazinë doganore, duhet të bëjë një kërkese me shkrim, e cila përmban të dhëna të nevojshme për lëshimin e autorizimit, duke demonstruar se ekziston një nevojë ekonomike për magazine. Në autorizim përcaktohen kushtet për administrimin e magazinës doganore.
3. Autorizimi iu lëshohet vetëm personave të vendosur në Kosovë.

Lloji magazinës doganore

Magazinë doganore mund të jetë magazine publike ose private. Per te administruar me magazine doganore autorizohet nje person i cili quhet Administruesi.

Përgjegjësitë e administruesit të magazinës

Administruesi i magazinës është përgjegjës për:

a) Të siguruar që mallrat, gjatë kohës sa janë në magazinën doganore të mos i shmangen mbikëqyrjes doganore;
b) T’i plotësojë obligimet që lindin nga magazinimi i mallrave që ndodhen nën regjimin e magazinimit doganor dhe 
c) Të respektojë të gjitha kushtet e specifikuara në autorizim.

Të drejtat dhe obligimet e administruesit me aprovimin e Doganës mund ti barten një personi tjetër.  Neni 103 deri 117 Kodi Doganor i Kosoves

Kontakti

Doganat e Kosovës
Bulevardin "Bill Clinton" p.n. në Prishtinë
Tel:  +381 (0)38/540-350 
        +381 (0)38/541-032
        +381 (0)38/541-030