Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Legjislacioni

Regjimi i përpunimit nën kontroll doganore, rregullohet me kodin doganor dhe te akcizave të Kosovës (Neni 133 deri 139 Kodi Doganor i Kosoves), i cili mund të shkarkohet në website te Doganave të Kosovë lejohet të shfrytëzohet në Kosovë http://www.dogana.rks-gov.net.

Procedura dhe autorizimi

Regjimi i përpunimit nën kontroll doganore për mallrat jo-kosovare në operacionet që e ndryshojnë natyrën ose gjendjen e mallrave, pa iu nënshtruar detyrimeve të importit ose masave të politikave tregtare dhe do të lejojë që produktet e fituara në atë operacion të vendosen në qarkullim të lirë, sipas shkallës së detyrimeve të importit më të përshtatshme për këto mallra. Produktet e këtilla quhen produkte të përpunuara.  Rastet dhe kushtet e veçanta nën të cilat mund të shfrytëzohet procedura për përpunim nën kontroll doganore do të parashihen me Udhëzimin Administrativ për zbatimin e këtij Kodi. 
Autorizimi për përpunim nën kontroll doganore lëshohet me kërkesë të personit, i cili kryen përpunimin ose që bën të mundur kryerjen e këtij përpunimi. 

Autorizimi jepet vetëm për: 

• Persona të vendosur në Kosovë;
• kur mund të identifikohen mallrat e importit në produktet e përpunuara; 
• Kur mallrat pas procedurës së përpunimit, në pikëpamje ekonomike, nuk mund të kthehen në përshkrimin dhe gjendjen e tyre, në të cilën kanë qenë para se të vendosen nën këtë procedurë.
• Kur përdorimi i procedurës nuk mund të sjellë si pasojë mosrespektimit të rregullave në lidhje me origjinën dhe kufizimet sasiore të zbatueshme mbi mallrat e importuara;
• Kur përmbushen kushtet e nevojshme (ekonomike) për procedurën që ndihmon krijimin ose mbajtjen e një aktiviteti të përpunimit në Kosovë, që nuk është në kundërshtim me interesat e prodhuesve kosovare të produkteve të ngjashme. Rastet kur mund të konsiderohet se janë plotësuar kushtet ekonomike do të parashihen me Udhëzimin Administrativ për zbatimin e këtij Kodi. 

Në rastin kur ka lindur një borxh doganor në lidhje me mallrat në gjendje të pandryshuar apo prodhimet, ose në lidhje me prodhimet, të cilat janë në fazën kalimtare të përpunimit, në krahasim me atë e cila është paraparë me autorizim, shuma e atij borxhi përcaktohet në bazë të elementeve, të cilat i përgjigjen mallit të importuar në momentin e pranimit të deklaratës për vendosjen e mallit në procedurën e përpunimit nën kontroll doganor.

Kur malli i importit klasifikohet për trajtim preferencial tarifor me rastin e vendosjes nën procedurën për përpunim nën kontroll doganor dhe një trajtim i tillë preferencial mund të zbatohet edhe për produktet identike me produktet e përpunuara dhe të lëshuara në qarkullim të lirë, detyrimet doganore të cilave iu nënshtrohet produkti i përpunuar, do të llogariten, duke aplikuar përqindjen e detyrimit, e cila mund të aplikohet ndaj atij trajtimi preferencial.

Nëse, në pikëpamje të mallit të importuar trajtimi tarifor preferencial nga par. 1. varet nga kontingjentet tarifore ose limiteve tarifore të larta, aplikimi i përqindjeve doganore nga par. 1., në pikëpamje të prodhimeve të përpunuara, gjithashtu i nënshtrohet kushtit që trajtimi i përmendur tarifor preferencial mund të aplikohet në mallin e importuar në momentin e pranimit të deklaratës për lëshimin e mallit në qarkullim të lirë.

Në këtë rast, sasia e mallrave të importuara e cila objektivisht është shfrytëzuar në prodhimin e produkteve të përpunuara të lëshuara në qarkullim të lirë, paguhet sipas kontingjenteve tarifore, apo sipas limiteve të larta tarifore, të cilat janë në fuqi në momentin e pranimit të deklaratës për lëshim ne qarkullim të lirë, ndërsa kurrfarë sasie nuk llogariten, sipas kontingjenteve tarifore ose limiteve të larta tarifore, të caktuara në pikëpamje të prodhimeve që janë identike me prodhimet e përpunuara.

Kontakt

Doganat e Kosovës
Bulevardin "Bill Clinton" p.n. në Prishtinë
Tel:  +381 (0)38/540-350
        +381 (0)38/541-032
        +381 (0)38/541-030