Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Cfare eshte Vleresimi Doganor?

Vlera doganore e mallrave të importuara është vlera e transaksionit, që paraqet çmimin vërtetë të paguar ose të pagueshëm për mallrat e shitura për eksport në Kosovë, i përshtatur, sipas nevojës, në përputhje me nenet 36 dhe 37, Kodi Doganor dhe Akcizave të Kosovës me kusht që:

a) Nuk ekzistojnë kufizime për disponimin ose shfrytëzimin e mallrave nga blerësi, përveç atyre kufizimeve të cilat:

- Janë vendosur ose kërkohen me ligj prej autoriteteve publike në Kosovë,
- Kufizojnë hapësirën gjeografike në të cilën mallrat mund të rishiten ose
- Kryesisht nuk ndikojnë në vlerën e mallrave;

b) Shitja ose çmimi nuk janë objekt i disa kushteve apo shqyrtimeve të mëvonshme për shkak te të cilave nuk mund të caktohet vlera lidhur me mallrat që vlerësohen;

c) Asnjë pjesë e të ardhurave të nxjerra nga çdo rishitje, posedim ose përdorim të mëvonshëm të mallrave nga blerësi nuk i kthehet drejtpërdrejt ose tërthorazi shitësit, përveç rastit kur mund të bëhet një përshtatje e nevojshme në përputhje me nenin 36 dhe

d) Blerësi dhe shitësi nuk janë në lidhje ose kur blerësi dhe shitësi janë në lidhje, vlera e transaksionit do të jetë e pranueshme për qëllime doganore sipas paragrafit 2.

Legjislacioni

Dispozitat e kapitulli 3 të Kodit Doganor të Kosovës rregullojnë përcaktimin e vlerës doganore me qëllim të aplikimit të Tarifës Doganore të Kosovës, si dhe masat jo tarifore të parapara me dispozita tjera të Kosovës, që rregullojnë fushat e veçanta që kanë të bëjnë me tregtin e mallrave.

Vlera doganore përfshin cmimin e mallit, shpenzimet e transportit dhe shpenzimet e sigurimit të mallit në transport, deri në arritjen e mallit pranë zyrës doganore të deklarimit.

Dokumentet dhe metodat

Dokumentat bazë të llogaritjes se vlerës doganore janë faturat e blerjës, fatura e transportit dhe cdo dokument tjeter i verifikueshem.

• Rregullat për vlerësime doganore bazohen në Marrëveshjen e Vlerësimit të WTO- së GATT 1994.
• Vlera e transaksionit është metoda më e aplikuar gjatë vlerësimit të mallrave të importuara në Kosovë dhe aplikimi i kësaj metode është duke u rritur neni 32 - 39 i Kodit Doganor te Kosoves.

Lejimet per mallrat që barten në bagazhin privat të udhëtarëve janë të rregulluar me neni  45 – 48 Kodin Doganor të Kosovës

Procedura

N/A

Dokumentet

N/A

Kontakti

Doganat e Kosovës
Bulevardin "Bill Clinton" p.n. në Prishtinë
Tel:  +381 (0)38/540-350
       +381 (0)38/541-032
    +381 (0)38/541-030