Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Pershkrimi i MTL-se

Me qëllim të zhvillimit dhe fuqizimit të mardhënieve miqësore, veçanërisht në fushën e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, duke i'u përmbajtur parimeve të ekonomisë së tregut, dëshirën e përbashkët për të marrë pjesë aktivisht në procesin ndërkombëtar të integrimit ekonomik, si dhe në gjetjen e mënyrave dhe rrugëve për forcimin e këtij procesi atëherë UNMK-u në emër të Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës deri më sot ka arritur ti realizoj katër Marrëveshje Bilaterale të Tregtisë së Lirë dhe një Multilaterale që me rastin e implementimit të saj diku kah mesi i vitit 2007 do ti zëvendësoj ato bilaterale.

Marrëveshjet e Tregtisë së lirë të implementura janë

1. Me Republikën e Shqipërisë  nga data 01.10.2003
2. Me Republikën e Maqedonisë nga data 03.08. 2005
3. Me Republikën e Kroacisë nga data 01.11.2006 dhe
4. Me Republikën e Bosnjës dhe Hercegovinës nga data 12.12.2006.

Vlenë të theksohet se Marrëveshjet e Tregtisë së Lirë me Shqipërinë dhe Bosnjën e Hercegovinën janë plotësisht të lira për të gjithë artikujt si ata bujqësorë (kap. 1 deri 24) po ashtu edhe ata Industrial (kap. 25 deri 97).

Kushtet specifike

Ndërsa MTL-të me Maqedoninë dhe Kroacinë, kanë disa kufizime për disa produkte të caktuara dhe atë për produktet të cilat importohen nga këto dy vende, sa u përket produkteve me origjinë nga Kosova nuk kanë asnjë kufizim gjatë eksportit në këto dy vende d.m.th. janë të liruara nga taksa e doganës.

Mallrat të cilat importohen nga Republika e Maqedonisë e të cilat i nënshtrohen taksës doganore prej 6% deri më 1 Janar 2008 janë:
Produktet industriale të kreut 2710 dhe Produktet Bujqësore të krerëve: 04070030; 07031019; 07031090; 07049010; 07096010; 070096091; 2204.
Mallrat të cilat Importohen nga Republika e Kroacisë e të cilat i nënshtrohen taksës doganore prej 6% deri më 1 Janar 2008 janë:
Produktet industriale të krerëve: 2710; 3402; 8418.
Ndërsa produkte Bujqësore të cilat importohen nga Republika e Kroacisë dhe i nënshtrohen taksës doganore prej 10% janë produkte nga krerët: 0401; 0405; 0406; 1602; 2005

Kontakti

Ministria E Tregtisë Dhe Industrisë
Rr.”Muharrem Fejza”, p.n lagjja e spitalit,
10000 - Prishtinë / Republika e Kosovës
Tel:     + 381(0) 38 512 059
          + 381(0) 38 512 133
Faks:  + 381(0) 38 512 798

Doganat e Kosoves
Boulevard "Bill Clinton" p.n. në Pristine
Website: https://dogana.rks-gov.net
Tel:   +381 (0)38/540-350
         +381 (0)38/541-032
         +381 (0)38/541-030