Licensing

In this part of the CEFTA Web Portal, you will find information on the trade licensing system separately for each CEFTA Economy. The licensing system is divided into two parts: import/export licensing and trade licensing. This web portal focuses on import/export licensing. Trade licensing is mentioned only as a reference. Import and export licensing includes: 1.The procedures to be followed for obtaining an import and export license; 2.The documents that must be presented to the relevant authorities in order to obtain the approval of the license; 3.The official documents you will receive after obtaining approval of the license; 4.The validity period and scope of each license. If you would like to know more on how/when/where to obtain an import license, please refer to the import license section of the respective CEFTA Economy on this portal. If you would like to know more on how/when/where to get an export license please refer to the export license section of the respective CEFTA Economy on this portal. If you would like to know more about trade licenses, please refer to the relevant links in the licensing section of each Economy.
 

Norme legale

Legea Nr.451-XV din 30.07.2007 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător stabileşte cadrul juridic, organizaţional şi economic al licenţierii anumitor tipuri de activitate, şi de asemenea prevede tipurile de activitate care sunt supuse licenţierii. Autoritatea publică care elaborează şi implementează politica de stat în domeniul licenţierii este Camera de Licenţiere.

Lista tipurilor de activitate şi cuantumul taxelor pentru perfectarea licenţei.

Procedura de Licenţiere

Pentru a obţine licenţă, managerul companiei sau persoana autorizată de către companie trebuie să depună o cerere de un model aprobat la Camera de Licenţiere. Cererea trebuie să conţină următoarele:
1. Denumirea, forma juridică, adresa juridică, sediile, codul fiscal al companiei;
2. Tipul de activitate pentru care se solicită licenţă;
3. Locaţia filialelor şi diviziunilor companiei care vor executa activitatea licenţiată.

De asemenea, o copie a certificatului de înregistrare a companiei trebuie ataşată la cerere. Cererea pentru licenţă şi actele însoţitoare sunt verificate, iar solicitantului i se eliberează o chitanţă care confirmă recepţionarea actelor. Cererea pentru licenţă este considerată invalidă în cazurile când:

• cererea a fost depusă de o persoană neautorizată, sau
• actele depuse nu au îndeplinit cerinţele necesare.

Actele trebuie prezentate în original sau în copii cu prezentarea originalelor pentru verificare. De asemenea, actele pot fi prezentate pentru considerare în format electronic.
Solicitantul licenţei primeşte o notificare în scris în cazul când cererea pentru licenţă este respinsă. Aceasta va include motivele refuzului şi va fi transmisă solicitantului în limita de timp autorizată pentru eliberarea licenţei. Atunci când va elimina motivele refuzului, solicitantul poate depune o nouă cerere pentru licenţă.

Documente

Licenţa este perfectată în 5 zile lucrătoare, începând cu ziua prezentării documentului care confirmă achitarea taxei pentru licenţă. Pentru majoritatea tipurilor de activitate, licenţele se oferă pentru o perioadă de 5 ani. Excepţie sunt anumite licenţe eliberate pentru 1 şi 3 ani.

Cererea pentru licenţă;
Certificatului de înregistrare;

Contacte

Camera de Licenţiere din Republica Moldova
Adresa: Republica Moldova, MD-2001, mun. Chişinău, bd Ştefan cel Mare, 124
Telefon: +373 22 54 21 14   
Hot Line: +373 22 27 22 21   
Fax: +373 22 54 21 14
Website: www.licentiere.gov.md