Licensing

In this part of the CEFTA Web Portal, you will find information on the trade licensing system separately for each CEFTA Economy. The licensing system is divided into two parts: import/export licensing and trade licensing. This web portal focuses on import/export licensing. Trade licensing is mentioned only as a reference. Import and export licensing includes: 1.The procedures to be followed for obtaining an import and export license; 2.The documents that must be presented to the relevant authorities in order to obtain the approval of the license; 3.The official documents you will receive after obtaining approval of the license; 4.The validity period and scope of each license. If you would like to know more on how/when/where to obtain an import license, please refer to the import license section of the respective CEFTA Economy on this portal. If you would like to know more on how/when/where to get an export license please refer to the export license section of the respective CEFTA Economy on this portal. If you would like to know more about trade licenses, please refer to the relevant links in the licensing section of each Economy.
 

 

Zakonska regulativa

Zakon o spoljnoj trgovini i Uredba za sprovođenje Zakona o spoljnoj trgovini propisuju uslove i postupak za izdavanje dozvola.  Dozvole za izvoz, uvoz i tranzit roba izdaju se za robe koje su u režimu dozvola, a koje su utvrđene Odlukom o kontrolnoj listi za izvoz, uvoz i tranzit robe. 

Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene, propisano je izdavanje dozvola za uvoz, izvoz i brokering robe sa Liste naoružanja i vojne opreme, Liste robe dvostruke namjene i Liste nevojnih ubojnih sredstava.

Zakonom o optičkim diskovima propisano je izdavanje dozvola za izvoz optičkih diskova kao i izdavanje dozvola za uvoz odnosno izvoz proizvodnih djelova, sirovina i opreme za proizvodnju optičkih diskova.

 

 

Procedure izdavanja dozvola

Ministarstvo ekonomije je nadležno za izdavanje uvoznih i izvoznih dozvola, u skladu Odlukom o kontrolnoj listi za izvoz, uvoz i tranzit robe, osim u slučajevima kada:

Ministarstvo zdravlja je nadležno za izdavanje dozvola za izvoz, uvoz i i tranzit prekursora, saglasnosti za izvoz bioloških uzoraka kao i za uvoz droga pravnim licima koja se bave naučnim, istraživačkim i obrazovnim radom, za potrebe policije, forenzičke i toksikološke laboratorije i specijalizovane dijagnostičke laboratorije.

Agencija za ljekove i medicinska sredstva je nadležna za izdavanje dozvola za uvoz ljekova, medicinskih sredstava kao i dozvola za uvoz, izvoz i tranzit ljekova i farmakološki aktivnih supstanci koje spadaju u grupu droga i prekursora.


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja odlučuje o zahtjevima izdavanja dozvola za uvoz, izvoz i tranzit  za poslove iz oblasti zdravstvene zaštite bilja i životinja.

Agencija za zaštitu životne sredine odlučuje o zahtjevima za izdavanje dozvola za uvoz, izvoz i tranzit otpada;  dozvola za uvoz,izvoz i tranzit  radioaktivnih materijala i izvora jonizujućeg zračenja  kao i jihovih pribora  i rezervnih djelova; dozvola za uvoz i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač i alternativnih supstanci; dozvola za uvoz i izvoz nezaštićenih biljnih, životinjskih vrsta i gljiva i zaštićenih divljih biljnih i  životinjskih  vrsta i gljiva; dozvole za izvoz, uvoz i tranzit ugroženih divljih biljnih i životinjskih vrsta. Agencija za zaštitu životne sredine izdaje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit hemikalija.

Ministarstvo kulture  izdaje  dozvolu za trajno /privremeno iznošenje kulturnih dobara kao i  predmeta od umjetničkog, kulturnog, istorijskog i arheološkog značaja.

U 2013. godini objavljen je pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja odobrenja za privremeno iznošenje kulturnih dobara u inostranstvo (“Sl. list CG br.50/13) 

Ministarstvo kulture izdaje odobrenje inostranom producentu za snimanje kinematografskog djela na teritoriji Crne Gore i uvoz opreme za te potrebe, koja je oslobođena plaćanja carine i PDV, shodno članu 24

( Privremeni uvoz opreme za snimanje)

 

Podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole podnosi zahtjev relevantnom ministarstvu u pisanoj formi.


Spoljnu trgovinu naožanjem i vojnom opremom, robom dvostruke namjene i nevojnim ubojnim sredstvima može vršiti lice koje je registrovano kod Ministarstva ekonomije i koje pribavi dozvolu Ministarstva ekonomije za realizaciju konkretnog posla. Dozvola se izdaje uz prethodnu saglasnost Ministarstva odbrane, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo ekonomije će izdati dozvolu u roku od 7 dana od dobijanja saglasnosti navedenih ministarstava, odnosno 90 dana najkasnije od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje dozvole. Dozvola se po pravilu izdaje na rok od godinu dana, pri čemu Ministarstvo ekonomije može produžiti rok važenja dozvole do okončanja posla predviđenog ugovorom, ali ne duže od 3 godine.

 

Zakon o spoljnoj trgovini propisuje da se roba čiji je promet zabranjen u Crnoj Gori ne može uvoziti. Odluka o kontrolnoj listi za izvoz, uvoz i tranzit robe sadrži listu opasnog otpada čiji je uvoz u Crnu Goru zabranjen. Takođe, zabranjen je i promet nuklearnog materijala i radioaktivnog otpada.

Dokumenta

Odluka o kontrolnoj listi za izvoz, uvoz i tranzit robe 
Zahtjev za izdavanje dozvole 
Članovi 19-27 Zakona o spoljnoj trgovini
Članovi  3-7 Uredbe za sprovođenje Zakona o spoljnoj trgovini 

 

 

Kontakti

Ministarstvo ekonomije
Rimski trg 46
81000 Podgorica
Tel. +382 20 482 119
Fax: +382 20 234 027
Sajt: www.minekon.gov.me

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 
Rimski trg 46
81000 Podgorica
 
Tel. +382 20 482 109
Fax. +382 20 482 364
Email: kabinet.mpsv@gov.me 
Sajt: www.min.polj.gov.me

Ministarstvo zdravlja
Rimski trg 46
81000 Podgorica
Tel. +382 20 242 276
Fax. +382 20 242 762
Email:  mzdravlja@gov.me 
Sajt: www.mzdravlja.gov.me   

Agencija za lijekove i medicinska sredstva
II Crnogorskog bataljona bb
81000 Podgorica
Tel. +382 20 310 280
Fax. +382 20 310 280
Email:  info@calims.me
Sajt: http://calims.me 

Agencija za zaštitu životne sredine
IV Proleterske 19
81000 Podgorica
Tel. +382 20 618 261
Fax. +382 20 446 587
Email:  epamontenegro@gmail.com
Sajt: www.epa.org.me

Ministarstvo kulture
Njegoševa bb
81250 Cetinje
Tel. +382 41 232 571 
Fax. +382 41 232 572
Sajt: www.ministarstvokulture.gov.me