Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
Predmet fitosanitarne kontrole

Fitosanitarna uprava je nadležna za neposredno izvršavanje propisa i upravne i sa njima povezane stručne i inspekcijske poslove kao i za koordinaciju i kontakte u vezi sa pitanjima koja se odnose na fitosanitarnu oblast.

Granična fitosanitarna inspekcija obavlja fitosanitarnu kontrolu nad pošiljkama bilja, biljnih proizvoda, sredstava za zaštitu i sredstava za ishranu bilja (u daljem tekstu pošiljka), i objekta pod nadzorom,  u prometu preko granice Crne Gore, izdaje uvjerenje o zdravstvenom stanju bilja (fitosertifikat) i preduzima fitosanitarne mjere

Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom koji mogu biti nosioci štetnih organizama razvrstavaju se u različite liste, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilja  i Pravilnikom o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom („Sl. list CG“ br. 39/11). Pošiljka bilja sa Liste V.B. koja se uvozi, njena ambalaža, kao i prevozna sredstva kojima se prevozi, podliježe carinskom nadzoru i obaveznom fitosanitarnom pregledu.
Fitosanitarna uprava je nadležna za neposredno izvršavanje propisa i upravne i sa njima povezane stručne i inspekcijske poslove kao i za koordinaciju i kontakte u vezi sa pitanjima koja se odnose na fitosanitarnu oblast.
 
Granična fitosanitarna inspekcija obavlja zdravstveni nadzor nad pošiljkama bilja, biljnih proizvoda i objekta pod nadzorom u prometu preko granice Crne Gore, izdaje uvjerenje o zdravstvenom stanju bilja (fitosertifikat), preduzima fitosanitarne mjere radi sprečavanja, unošenja, širenja i iskorijenjivanja štetnih organizama.
 
Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom koji mogu biti nosioci štetnih organizama razvrstavaju se u različite liste, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilja. Pošiljka bilja sa Liste V.B. koja se uvozi, njena ambalaža, kao i prevozna sredstva kojima se prevozi, podliježe carinskom nadzoru i obaveznom fitosanitarnom pregledu.

Zakonska regulativa

Zakon o zdravtsvenoj zaštiti bilja, Zakon o sredstvima za zaštitu bilja, Zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja, Zakon o sadnom materijalu, Zakon o zaštiti biljnih sorti, Zakon o sredstvima za ishranu bilja, Zakon o bezbjednosti hrane, Zakon o genetički modifikovanim organizmima, zajedno sa podzakonskim aktima predstvalja pravni okvir za fitosanitranu politiku u Crnoj Gori.

Gdje se obavlja fitosanitarna kontrola

Pošiljka se može uvoziti samo preko određenih graničnih prelaza na kojim je uspostavljen carinski i fitosanitarni inspekcijski nadzor. Izuzetno, pošiljka koja nije bilje, a čije je pakovanje sačinjeno od drvenog materijala za pakovanje, može se uvoziti i preko graničnih prelaza na kojima je uspostavljen samo carinski nadzor.

Granični prelazi moraju da ispunjavaju propisane tehničke uslove za obavljanje fitosanitarnog pregleda pošiljke

Uvoz

Za pošiljke koje su predmet fitosanitarne kontrole obavezan je fitosanitarni pregled na ulaznom graničnom prelazu od strane fitosanitranog inspektora.

Uvoznici i njihovi ovlašćeni zastupnici obavezni su da graničnom fitosanitarnom inspektoru podnesu prijavu za fitosanitarni pregled pošiljake za koje je pregled obavezan. Prijava se podnosi u pisanoj formi uz navođenje svih isprava koje prate pošiljku. Uvoznik ili ovlašćeni predstavnik mora pošiljku fitosanitarnom inspektoru najaviti najmanje 24 časa prije očekivanog pristizanja pošiljke na granični prelaz. Pošiljka bilja koja podliježe fitosanitarnom pregledu ostaje pod carinskim nadzorom sve dok fitosanitarni inspektor ne potvrdi da je fitosanitrani pregled obavljen.

Fitosanitrani pregled pri uvozu pošiljke na graničnom inspekcijskom mjestu podrazumijeva provjeru dokumentacije; provjeru identiteta i fizičku provjeru.

Fiotsanitrani inspektor provjerava da li pošiljku prati:

- original fitosertifikat tj. uvjerenje o zdravstvenom stanju pošiljke (za pošiljke bilja za koje je propisan)
- odobrenje Fitosanitarne uprave (ako je propisano);
- tovarni list;
- faktura, otpremnica i
- druge isprave koje prate pošiljku ukoliko su propisane.

U slučaju da dokumentacija nije kompletna ili ima nedostataka, uvoznik je obavezan da obezbijedi nedostajuću dokumentaciju a pošiljka se zadržava sve do kompletiranja dokumentacije.
Ukoliko je dokumentacija kompletna i ako ispunjava uslove fitosanitrani inspektor će pristupiti provjeri identiteta i fizičkom pregledu.
Fitosanitarni inspektor vrši provjeru identiteta i fizički pregled pošiljke na samom graničnom prelazu ako za to postoje uslovi ili u carinskom skladištu.
Pošiljka se otvara u prisustvu fitosanitranog inspektora koji pristupa provjeri identiteta (porijeklo, pakovanje) upoređivanje podataka navedenih u fitosertifikatu, u smislu količine, tipa robe, ambalaže i svih  oznaka, stvarne težine. Provjera se vrši na više različitih uzoraka iz cijele pošiljke, kako bi utvrdio ispunjenost propisanih uslova kao i da li je pošiljka u ispravnom stanju.

Fizički pregled odnosno pregled zdravstvenog stanja podrazumijeva:

- vizuelni pregled na prisustvo štetnih organizama;
- jednostavne laboratorijske analize i
- pregled transportnog sredstva.

Laboratorijske provjere se vrše u skladu sa analizom rizika, prijašnjeg iskustva odnosno saznanja o unošenju štetnih organizama, kada postoje opravdani razlozi za sumnju, bilo da se ne može tačno utvrditi stanje na osnovu pratećih dokumenata ili izvšenih fizičkih provjera. Laboratorijska ispitivanja vrše se u ovlašćenim laboratorijama.

U slučaju da je pošiljka bilja ili ambalaža zaražena štetnim organizmom iz listi I i II Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom fitosanitarni inspektor će zabraniti uvoz.  U slučaju da je pošiljka bilja zaražena ekonomski štetnim organizmom preko određenog procenta fitosanitarni inspektor će naložiti jednu od propisanih fitosanitarnih mjera. Ako se zdravstvenim pregledom pošiljke bilja utvrdi da pošiljka nije zaražena štetnim organizmima, fitosanitarni inspektor će stavljanjem pečata na carinsku deklaraciju ili ispravu koja prati pošiljku potvrditi da je uvoz dozvoljen.

Izvoz

Zdravtsveni pregled pošiljke pri izvozu i reeksportu obuhvata pregled prevoznog sredstva, ambalaže i bilja. Ako se prilikom zdravstvenog pregleda pošiljke utvrdi da pošiljka nije zaražena štetnim organizmom zbog kojeg je zabranjeno da se unese u zemlju uvoznicu ili u zemlju kroz koju se provozi, fitosanitarni inspektor izdaje fitosertifikat.

Za pošiljke za izvoz i reeksport izdaje se fitosertifikat, a pošiljka mora preći granicu Crne Gore u roku od 14 dana. Ako se prilikom zdravstvenog pregleda utvrdi da je pošiljka ili dio pošiljke bilja zaražena štetnim organizmom zbog kojeg je zabranjeno da se unese u zemlju uvoznicu ili u zemlju kroz koju se provozi ili da prevozno sredstvo i ambalaža ne ispunjavaju uslove za izvoz, fitosanitarni inspektor neće izdati fitosertifikat za izvoz takve pošiljke.

Tranzit

Obavezno zdravstvenom pregledu na graničnom prelazu podliježu i pošiljke bilja koje se provoze preko teritorije Crne Gore, ako se skladište, dijele, sjedinjuju sa drugim pošiljkama ili nijesu pakovane na odgovarajući način i pretovaraju u druga prevozna sredstva. Kada pošiljka  u tranzitu stigne na granični prelaz, fitosanitarni inspektor obavlja samo pregled dokumentacije. Ukoliko se vrši pretovar i dokumentacija odgovara propisanim uslovima kao i ostalim propisima fitosanitarni inspektor odobrava provoz pod carinskim nadzorom do mjesta gdje će se obaviti pretovar i zdravstveni pregled bilja.

Pretovar ne smije započeti bez prisustva fitosanitarnog inspektora.

Dokumenti

Zakon o zdravtsvenoj zaštiti bilja 
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja 
Zakon o sjemenskom materijalu poljoprivrednog bilja 
Zakon o sadnom materijalu 
Zakon o sredstvima za ishranu bilja 
Granični prelazi na kojima se vrši fitosanitarna inspekcija 
Fitosertifikat   

Kontakt

Fitosanitarna uprava
Bratstva i jedinstva bb
81000 Podgorica
Tel: +382 20 621 111
Sajt: www.fito.gov.me