Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
În Republica Moldova Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin intermediul Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul carantinei fitosanitare.

Importul şi tranzitul

Importul şi tranzitul plantelor şi produselor de origine vegetală pe teritoriul Republicii Moldova constituie obiect al inspecţiei fitosanitare, ce se efectuează la punctele de import sau în caz de necesitate la punctele de trecere a frontierei de stat.
Produsele de origine vegetală destinate comercializării sau sădirii sunt admise doar după efectuării inspecţiei fitosanitare şi eliberării permisului de import fitosanitar.
Pentru tranzitul mărfurilor de origine este necesar eliberarea permisului fitosanitar de tranzit.
Eliberarea permiselor de import/tranzit se efectuează de către Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, în temeiul Legii nr. 506-XIII din 22.06.1995 privind carantina fitosanitară, Hotărîrii Guvernului nr. 920 din 30.08.2005 cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale şi Nomenclatorului mărfurilor supuse carantinei fitosanitare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19.09.2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative.

Este interzis importul:

a) seminţelor, plantelor, producţiei de origine vegetală şi de altă natură supuse carantinei care sînt infectate de obiecte de carantină;
b) agenţilor patogeni ai plantelor, culturilor de ciuperci vii, bacteriilor, virusurilor, precum şi ai insectelor, acarinelor şi nematodelor, care deteriorează plantele, cu excepţia mostrelor, aduse în scopuri ştiinţifice cu permisiunea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer;
c) solurilor, plantelor vii înrădăcinate şi părţilor subterane ale acestora, prelevate împreună cu solul;
d) seminţelor şi materialului săditor în colete poştale, în bagaje de mînă şi în alte bagaje ale pasagerilor, echipajelor şi personalului deservent ale navelor, aeronavelor şi altor tipuri de transport.

În cazul depistării obiectelor de carantină fitosanitară Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer întreprinde următoare măsuri:

a) tratamentul fitosanitar utilizând metode care să asigure dezinfectarea încărcăturii;
b) separarea părţilor contaminate a încărcăturii de cele neinfestate, cu distrugerea completă a obiectelor de carantină;
c) permisul de intrare a încărcăturii sub supraveghere fitosanitară pentru transmiterea acesteia spre procesare, ce să asigure distrugerea completă a obiectelor de carantină;
d) distrugerea completă a încărcăturii efectuată prin metode ce să asigure eliminarea completă a încărcăturii.

Plata pentru efectuarea acestor măsuri se asigură de către proprietarul încărcăturii.
În cazul în care proprietarul mărfii refuză sa întreprindă măsurile precizate mai sus, inspectorii fitosanitari aplică pe certificatul fitosanitar ştampila „refuz pentru intrare” cu indicarea numelui inspectorului şi datei aplicării refuzului.

Exportul şi reexportul

Producţia, materialele şi obiectele supuse carantinei şi destinate exportului şi reexportului sînt însoţite, în mod obligatoriu, de certificatele fitosanitare ce certifică faptul că producţia, materialele şi obiectele supuse carantinei şi destinate exportului sau reexportului corespund cerinţelor fitosanitare ale ţării importatoare.
Eliberarea certificatelor fitosanitare pentru export şi reexport se efectuează de către Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer, în temeiul Legii nr. 506-XIII din 22.06.1995 privind carantina fitosanitară, Hotărîrii Guvernului nr. 920 din 30.08.2005 cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale şi Nomenclatorului mărfurilor supuse carantinei fitosanitare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19.09.2008 cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative.
Eliberarea certificatelor fitosanitare la reexport se efectuează în baza certificatului eliberat pentru încărcătura din ţara exportatoare, iar la exportul de mai departe se prezintă cumulativ cu certificatul fitosanitar.
Certificatul fitosanitar pentru export şi reexport se eliberează posesorului încărcăturii de către organul teritorial al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer din raza teritoriului de unde este expediată încărcătura pentru a fi prezentat reprezentanţilor organului abilitat în domeniul carantinei fitosanitare al ţării importatoare.
Pentru obţinerea certificatului fitosanitar, posesorul încărcăturii prezintă organului abilitat al Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer documentele necesare stabilite în Legea despre carantina fitosanitară nr. 506-XIII din 22.06.2010 cu privire la carantina fitosanitară, în termen de cel puţin 24 de ore înainte de expediere.
Termenul de valabilitate al certificatului fitosanitar constituie 14 zile de la data eliberării.
Pentru mai multă informaţie referitor la procedurile fitosanitare în Republica Moldova puteţi accesa Legea despre carantina fitosanitară nr. 506-XIII din 22.06.2010 cu privire la carantina fitosanitară, Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 30 august 2005 „Cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale”, anexa nr. 2 „Nomenclatorul mărfurilor supuse carantinei fitosanitare” la Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat al importului, exportului şi tranzitului mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19 septembrie 2008.

Lista
 punctelor de trecere a frontierei de stat auto prin care se permite trecerea mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare