Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
Çfarë është objekt i inspektimit sanitar

Mbikqyrja sanitare p?rfshin kontrollin e kualitetit t? ushqimit, kusht?ve higjeno-sanitare t? objekteve industrial - ushqimore, tregtare – ushqimore, sh?ndetsore, hoteliere, arsimore, objekteve t? kultur?s, sportit, rekreacionit, objekteve private dhe publike. Inspektoriati sanitar varsisht? nga p?rbushja e kritereve sanitare t? parapar me ligj l?shon certifikatat sanitare.

Legjislacioni

Dy jan? dokumetet kryesore q? e rregullojn? ket? fush?:

• Ligji per Inspektoratin Sanitar Të Kosovës Nr. 2003/22;  dhe
• Rregullorja Nr. 2003/39

Te dy keto instrumente ligjore mund t? gjinden n? websiten e Agjensionit t? Veterines dhe Ushqimit t? Kosov?s: http://www.auv-ks.net/index.php?option=com_docman&Itemid=83&lang=en

Institucionet relevante

Agjensioni i Veterin?s dhe Ushqimit
Zona Industriale, Fush? Kosova 10000 Prishtin?, Kosov?
Email:  infoauv@ks-gov.net
Website: www.auv-ks.net

Ministria e Bujq?sis?, Pylltaris? dhe Zhvillimit Rural
Website:
 http://www.ks-gov.net/mbpzhr/

Ministria e Shendetsis?
Website:
 http://www.mshgov-ks.org/