Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
Çfarë është objekt i inspektimit sanitar

Mbikqyrja sanitare pёrfshin kontrollin e kualitetit tё ushqimit, kushtёve higjeno-sanitare tё objekteve industrial - ushqimore, tregtare – ushqimore, shёndetsore, hoteliere, arsimore, objekteve tё kulturёs, sportit, rekreacionit, objekteve private dhe publike. Inspektoriati sanitar varsishtё nga pёrbushja e kritereve sanitare tё parapar me ligj lёshon certifikatat sanitare.

Legjislacioni

Dy janё dokumetet kryesore qё e rregullojnё ketё fushё:

• Ligji per Inspektoratin Sanitar Të Kosovës Nr. 2003/22;  dhe
• Rregullorja Nr. 2003/39

Te dy keto instrumente ligjore mund tё gjinden nё websiten e Agjensionit tё Veterines dhe Ushqimit tё Kosovёs: http://www.auv-ks.net/index.php?option=com_docman&Itemid=83&lang=en

Institucionet relevante

Agjensioni i Veterinёs dhe Ushqimit
Zona Industriale, Fushё Kosova 10000 Prishtinё, Kosovё
Email:  infoauv@ks-gov.net
Website: www.auv-ks.net

Ministria e Bujqёsisё, Pylltarisё dhe Zhvillimit Rural
Website:
 http://www.ks-gov.net/mbpzhr/

Ministria e Shendetsisё
Website:
 http://www.mshgov-ks.org/