Technical requirements

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the technical requirements procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The legally approved technical standards of the respective Economy; 2.The procedures that need to be followed for meeting technical requirements; 3.The documents required for proving your goods comply with these technical requirements; 4.The official procedures followed by relevant authorities to monitor and control the fulfillment of these technical requirements. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import technical procedures for that Economy on this portal. In cases where goods are exported from the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the export technical procedures section of that Economy.
Legjislacioni

Sistemi i Rregullave Teknike dhe Sigurise se Produkteve ka si synim ligjerimin e rregullave teknike, procedurat e vleresimit te konformitetit, standardizimin dhe sigurine ne pune me qellim mbrojtjen e jetes dhe shendetit te punonjesve dhe konsumatoreve, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.

Legjislacioni mbi rregullat teknike dhe sigurise se Produkteve jane nje grumbull i Vendimeve te vecanta specifike te Keshillit te Ministrave, per cdo rregull teknik me vete.

Standartet e Rregullave Teknike

Megjithate sektori privat eshte pergjegjes ne menyre individuale per cdo thyerje te kerkesave teknike te cilat shkaktojne demtime te shendetit apo te sigurise te njerezve dhe konsumatoreve te produkteve qe ata importojne apo prodhojne.

Autoriteti Monitorues dhe Kontrollues

Sistemi i Rregullave Teknike ne Shqiperi eshte i ndertuar brenda Ministrise se Ekonomise se Shqiperise.

Kontaktet

Adresa zyrtare:
Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes
Drejtoria e Mbikqyrjes se Tregut
Sektori i Rregullave Teknik dhe Sigurise se Produkteve
Tel : 355-4 2 22 81 77   
Tel :  355-4 2 22 22 45/ ext: 74 183
E-mail: apaci@mete.gov.al