Technical requirements

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the technical requirements procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The legally approved technical standards of the respective Economy; 2.The procedures that need to be followed for meeting technical requirements; 3.The documents required for proving your goods comply with these technical requirements; 4.The official procedures followed by relevant authorities to monitor and control the fulfillment of these technical requirements. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import technical procedures for that Economy on this portal. In cases where goods are exported from the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the export technical procedures section of that Economy.
Zakoni i propisi

Zvanično u BiH su na snazi dva seta tehničkih propisa: legislativa ex-Jugoslavije u kombinaciji sa JUS standardima sa obaveznom primjenom, i tri okvirna zakona u kombinaciji sa BAS standardima kojim se preuzimaju evropski dobrovoljni standardi. Legislativa ex-Jugoslavije u kombinaciji sa JUS standardima sa obaveznom primjenom i procedure ocjenjivanja usklađenosti na osnovu tih standarda (obavezno atestiranje), vrijede za one proizvode za koje još uvijek nisu preuzeti tehnički propisi EU.

Drugi set tehničke legislative u BiH sastoji se od tri okvirna zakona u kombinaciji sa BAS standardima kojim se preuzimaju  evropski i međunarodni dobrovoljni standardi. Ovi zakoni su u potpunosti usklađeni sa evropskim modelom. To su:

• Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti („Službeni glasnik BiH“ broj, 45/04),
• Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda („Službeni glasnik BiH“ broj, 102/09),
• Zakon o nadzoru nad tržištem („Službeni glasnik BiH“ broj, 45/04, 44/07 i 102/09).

Kako bi se ovi zakoni u potpunosti implementirali za sve grupe proizvoda, potrebno je kao njihove provedbene mjere usvojiti tehničke propise kojima se preuzimaju propisi EU (direktive).

Tehnički zahtjevi/standardi


Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti daje pravnu osnovu za preuzimanje u pravni sistem BiH direktiva Novog pristupa EU, kao i drugih podzakonskih akata. On također uspostavlja i okvir za procedure ocjenjivanja usklađenosti, odobravanje tijela za ocjenjivanje usklađenosti i propisivanje zahtjeva koje oni moraju ispuniti, priznavanje stranih certifikata kao i okvir za provođenje nadzora.

Spisak i tekst vertikalnih naredbi kojima se preuzimaju EU direktive Novog pristupa, kao i pripadajuće liste harmoniziranih standarda mogu se naći na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (www.mvteo.gov.ba).

Takodjer, Vijeće ministara BiH je u 2010. godini donijelo Odluku o uslovima i načinu priznavanja dokumenata i znakova usklađenosti izdatih u inostranstvu („Službeni glasnik BiH“, br. 107/10).

Zakon o opštoj sigurnosti proizvoda na opšti i sveobuhvatan način reguliše sigurnosne aspekte svih proizvoda, i služi kao primarni izvor legislative za proizvode koji nisu regulisani posebnim normativnim aktima. Sigurnost proizvoda koji su regulisani ovim zakonom najjednostavnije se dokazuje primjenom međunarodnih (ISO i EN) tehničkih standarda koji se odnose na date proizvode. Na osnovu Zakona o standardizaciji BiH („Službeni glasnik BiH“ broj, 19/01), Institut za standardizaciju BiH je jedino tijelo nadležno za donošenje nacionalnih standarda i preuzimanje međunarodnih standarda u bosanskohercegovačke BAS standarde.
Na osnovu Zakona o opštoj sigurnosti proizvoda, Agencija za nadzor nad tržištem BiH donijela je sljedeće odluke (tekst ovih odluka može se naći na web stranici Agencije – www.annt.gov.ba):

• Odluka o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate
• Odluka o zabrani stavljanja na tržište potrošačkih proizvoda koji sadrže biocid dimetilfumarat
• Odluka o sadržaju upozorenja kojim moraju biti obilježene igračke sa magnetnim dijelovima

Opis procedure


Sistem ocjenjivanja usklađenosti u skladu sa zahtjevima WTO TBT sporazuma je u početnom stadiju razvoja. Proces akreditacije tijela za ocjenjivanje usklađenosti provodi Institut za akreditaciju BiH (BATA) na osnovu Zakona o akreditaciji („Službeni glasnik BiH“ broj, 19/2001), koji je usklađen sa međunarodnim zahtjevima sadržanim u ISO standard 17011 (koji propisuje zahtjeve za akreditacijska tijela). Spisak akreditovanih tijela može se naći na BATA web stranici – www.bata.gov.ba). Pored ove liste, razna nadležna ministarstva na entitetskom nivou također su imenovali ovlaštene laboratorije i druga tijela za specifične aktivnosti vezano za provedbu još uvijek važećih propisa ex-Jugoslavije i informacije o tim tijelima mogu se naći kod tih ministarstava.

Organi monitoringa i kontrole

Zakon o nadzoru nad tržištem BiH uvodi sveobuhvatni sistem kontrole proizvoda stavljenih na tržište u skladu sa modelom EU, tj. svih proizvoda kako onih na domaćem tržištu tako i onih koji se uvoze u, i izvoze iz BiH. Ovim zakonom je također osnovana i državna Agencija za nadzor nad tržištem koja nadgleda i koordinira implementaciju propisa kao i njihovo jednoobrazno tumačenje u cijeloj zemlji, u saradnji sa od ranije postojećim entitetskim inspekcijskim tijelima. Kontrola proizvoda u BiH na osnovu trenutnog stanja sistema nadzora nad tržištem zasnovana je na inspekcijskom nadzoru. Inspekcijski sistem je regulisan entitskim zakonima o inspekciji i provodi ga 13 inspekcijskih tijela (2 na entitetskom nivou, 1 na nivou Brčko Distrikta i 10 na kantonalnom nivou u FBiH) čineći ga vrlo fragmentiranim. Ovi inspektorati također vrše provjeru proizvoda na osnovu još uvijek važećih propisa ex-Jugoslavije.

Infrastruktura kvaliteta u BiH upotpunjena je Institutom za mjeriteljstvo BiH, Zakonom o mjeriteljsvu i Zakonom o mjernim jedinicama („Službeni glasnik BiH“ broj, 19/2001). Na osnovu Zakona o mjeriteljstvu (Član 4.), Institut za mjeriteljstvo je između ostalog u okviru zakonskog mjeriteljstva nadležno za kalibracije i testiranje tipa svih mjernih instrumenata prije njihovog stavljanja u upotrebu na teritoriji BiH.

Dokumenti

Vidi navedene linkove u tekstu gore.

Kontakt


Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Musala 9, 71000 Sarajevo
Dragan Milović – Pomoćnik ministra za ekonomski razvoj i poduzetništvo
Tel: +387 33 552 540,
Fax: +387 33 552 541
E- mail: dragan.milovic@mvteo.gov.ba