Technical requirements

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the technical requirements procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The legally approved technical standards of the respective Economy; 2.The procedures that need to be followed for meeting technical requirements; 3.The documents required for proving your goods comply with these technical requirements; 4.The official procedures followed by relevant authorities to monitor and control the fulfillment of these technical requirements. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import technical procedures for that Economy on this portal. In cases where goods are exported from the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the export technical procedures section of that Economy.
Zakonska regulativa

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, Zakon o standardizaciji, Zakon o metrologiji, Zakon o akreditaciji i Zakon o opštoj bezbjednosti proizvoda, zajedno sa podzakonskim aktima donijetim na osnovu njih  čine pravni osnov za donošenje i primjenu tehničkog zakonodavsta. Ovo zakonodavtsvo transponuje sve evropske principe u horizontalnom smislu, dok će vertikalno zakonodavstvo koje se odnosi na pojedine grupe proizvoda biti postupno harmonizovano u nadležnim ministartsvima.

Tehnički propisi

Shodno članu 30 Zakonu o spoljnoj trgovini usaglašenost sa tehničkim propisima koji seprimjenjuju u Crnoj Gori može biti propisana kao uslov za uvoz robe. Tehnički propis u ovom smislu utvrđuje obavezne kriterijume za stavljanje u promet robe u cilju zaštite bezbjednosti, života, zdravlja i sigurnosti ljudi, biljaka i životinja, zaštite životne sredine. Tehnički propisi se primjenjuju bez obzira da li je roba domaćeg ili stranog porijekla i obuhvataju najmanje jedan od sljedećih elemenata:

1) tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati proizvodi koji se isporučuju na tržište;
2) zahtjevi za bezbjednost proizvoda u upotrebi;
3) redovni i vanredni pregledi proizvoda u upotrebi;
4) zahtjevi u pogledu pakovanja i obilježavanja;
5) obaveze isporučilaca proizvoda na tržište;
6) postupke ocjenjivanja usaglašenosti;
7) zahtjevi koje mora da ispunjava tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti;
8) isprave o usaglašenosti i tehnička dokumentacija potrebna za dokazivanjeusaglašenosti proizvoda koji moraju biti dostupni nadležnim organima (uputstva, podaci i dr.);
9) znak i način označavanja proizvoda.

Postupak

Proizvod se isporučuje odnosno stavlja na tržište ili upotrebu, samo ako je u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima, njegova usaglašenost ocijenjena prema propisanom postupku i ako je proizvod označen u skladu sa propisima i ako ga prate propisane isprave.

Ukoliko tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, utvrdi da proizvod odgovara tehničkom propisu izdaje ispravu o usaglašenosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima. Isprava kojom se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa propisanim tehničkim zahtjevima je: sertifikat, izvještaj o ispitivanju proizvoda i deklaracija o usaglašenosti. Sertifikat i izvještaj o ispitivanju proizvoda izdaje tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti. Deklaracija o usaglašenosti je isprava proizvođača odnosno isporučioca kojom se potvrđuje:

- da proizvođač odnosno isporučilac sprovodi kontrolu svih aktivnosti koje utiču na bezbjednost proizvoda;
- da posjeduje odgovarajuću dokumentaciju o ispitivanju iz koje nesumnjivo proizilazi usaglašenost proizvoda sa tehničkim zahtjevima i
- da proizvođač odnosno isporučilac preuzima odgovornost za bezbjednost proizvoda.

Samim tehničkim propisom se određuje za koje proizvode je isporučilac, prije isporuke odnosno stavljanja na tržište ili upotrebu, dužan da:

- obezbijedi primjenu postupka ocjenjivanja usaglašenosti;
- izda, odnosno da obezbijedi ispravu o usaglašenosti;
- izradi i obezbijedi čuvanje tehničke dokumentacije u propisanom obimu, obliku i rokovima;
- obezbijedi označavanje proizvoda s propisanim znakovima usaglašenosti.

Prije isporuke odnosno stavljanja na tržište ili upotrebu proizvod koji je usaglašen sa tehničkim propisom označava se znakom usaglašenosti:

1) znak "CE",
2) znak "E" homologacije djelova motornog vozila,
3) drugim znacima u skladu sa tehničkim propisom.
Proizvod se stavlja u promet ili upotrebu, odnosno upotrebljava se samo ako je u skladu s propisanim tehničkim zahtjevima, njegova usaglašenost ocijenjena prema propisanom postupku i ako je proizvod označen u skladu sa propisima i ako ga prate propisane isprave.
 
Ukoliko tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti, utvrdi da proizvod odgovara tehničkom propisu izdaje ispravu o usaglašenosti proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima. Isprava kojom se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa propisanim tehničkim zahtjevima je: sertifikat, izvještaj o ispitivanju proizvoda i izjava o usaglašenosti. Sertifikat i izvještaj o ispitivanju proizvoda izdaje tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti. Izjava o usaglašenosti je isprava proizvođača odnosno isporučioca kojom se potvrđuje:
- da proizvođač odnosno isporučilac sprovodi kontrolu svih aktivnosti koje utiču na bezbjednost proizvoda;
- da posjeduje odgovarajuću dokumentaciju o ispitivanju iz koje nesumnjivo proizilazi usaglašenost proizvoda sa tehničkim zahtjevima i
- da proizvođač odnosno isporučilac preuzima odgovornost za bezbjednost proizvoda.
 
Samim tehničkim propisom se određuje za koje proizvode je isporučilac prije stavljanja u promet ili upotrebu, dužan da:
- obezbijedi primjenu postupka ocjenjivanja usaglašenosti;
- izda, odnosno da obezbijedi ispravu o usaglašenosti;
- izradi i obezbijedi čuvanje tehničke dokumentacije u propisanom obimu, obliku i rokovima;
- obezbijedi označavanje proizvoda s propisanim znakovima usaglašenosti.
 
Prije stavljanja u promet ili upotrebu proizvod koji je usaglašen sa tehničkim propisom označava se znakom usaglašenosti:
1) znak "CE",
2) znak "E" homologacije djelova motornog vozila,
3) drugim znacima u skladu sa tehničkim propisom.

Inspekcijski nadzor 

Crna Gora ne sprovodi postupak inspekcijskog nadzora na granici. Ukoliko carinski organ u carinskom postupku ustanovi da pojedini proizvodi ili partije/serije proizvoda pokazuju određene karakteristike koje izazivaju opravdanu sumnju da bi mogli imati ozbiljan rizik po zdravlje i bezbjednost potrošača ili da ih ne prate propisane isprave ili da nijesu na propisani način označeni, odložiće za tri dana puštanje u promet proizvoda i o tome odmah obavijestiti nadležni inspekcijski organ.

Kada je u pitanju tržišni nadzor, tržišni inspektori zavisno od procjene rizika, uzorkuju proizvode na tržištu i predaju ih na ispitivanje tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti. Takođe, mogu zahtijevati da se uklone nedopuštene oznake na proizvodu, zabraniti, odnosno ograničiti stavljanje na tržište ili narediti povlačenje neusaglašenih proizvoda sa tržišta i preduzeti druge mjere.

Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da proizvodi koji su usaglašeni sa tehničkim propisima mogu ugroziti javni interes, a naročito bezbjednost života, zdravlje ljudi, životinja i biljaka, životne sredine i imovine, nadležni inspekcijski organ će preduzeti mjere za povlačenje tih proizvoda sa tržišta, odnosno narediti zabranu ili ograničenje njihovog isporučivanja na tržište.

Dokumenti

 

 

Kontakt

Ministarstvo ekonomije
Rimski trg 46
81000 Podgorica
Tel. +382 20 482 119
Fax: +382 20 234 027
Sajt: www.minekon.gov.me