Technical requirements

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the technical requirements procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The legally approved technical standards of the respective Economy; 2.The procedures that need to be followed for meeting technical requirements; 3.The documents required for proving your goods comply with these technical requirements; 4.The official procedures followed by relevant authorities to monitor and control the fulfillment of these technical requirements. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import technical procedures for that Economy on this portal. In cases where goods are exported from the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the export technical procedures section of that Economy.
Законски оквир

Област техничких прописа и оцењивања усаглашености производа са прописаним техничким захтевима уређена је Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености, као и одговарајућим подзаконским актима донетим на основу овог Закона (Уредба о начину признавања иностраних исправа и знакова усаглашеностиУредба о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашеностиУредба о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашеностиУредба о поступку пријављивања и начину информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде; и Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености).
Сектор за квалитет и безбедност производа, као организациона јединица Министарства привреде, креира и спроводи стратегију и политику развоја инфраструктуре квалитета у Србији кроз законодавне и оперативне активности у областима стандардизације, акредитације, метрологије, техничких прописа и оцењивања усаглашености са њиховим захтевима, а у складу са правним тековинама ЕУ у области слободног кретања роба и унутрашњег тржишта.

Технички захтеви

Технички пропис се доноси ради заштите безбедности, живота и здравља људи, заштите биљака и животиња, животне средине, заштите потрошача и других корисника и заштите имовине. Усаглашеност производа са техничким захтевима из одговарајућег техничког прописа је обавезна.

У складу са Законом о спољнотрговинском пословању, технички пропис може се применити на увоз робе, а његова примена не може имати за последицу додатно ограничење увоза.

Дана, 11. априла 2015. године, на снагу је ступила иновирана Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Службени гласник РС“, број 32/15) чији Прилог 5А више не садржи тарифне ознаке и наименовања за производе обухваћене техничким прописима из надлежности Министарства привреде (тј. у областима машина, нисконапонске електричне опреме и електромагнетске компатибилности и др). Од дана ступања на снагу ове одлуке, приликом увоза поменутих производа, односно производа који се више не налазе на листи Прилога 5А, није прописана обавеза прибављања исправа о усаглашености нити акта надлежног органа у складу са техничким прописима из надлежности Министарства привреде.

Ступање на снагу наведене одлуке ни на који начин не утиче на обавезу испоручилаца производа обухваћених техничким прописима из надлежности Министарства привреде да приликом стављања тих производа на тржиште Републике Србије обезбеде прописану исправу о усаглашености.

Роба за чији увоз исправу о хомологацији издаје Агенција за безбедност саобраћаја наведена је у Прилогу 5Б [SĐ1] Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа.
У Прилогу 6[SĐ2]  исте Одлуке наведена је роба за чији увоз сагласност издаје Републичка агенција за електронске комуникације (телекомуникациона опрема).

 

 [SĐ1]АБС

 

 [SĐ2]РАТЕЛ

Поступак

У циљу формирања јединственог информативног центра о техничкој регулативи Србије и инфраструктури квалитета реализован је пројекат изградње портала, апликативног софтвера и базе података – ТЕХНИС (www.tehnis.privreda.gov.rs ). Сектор за квалитет и безбедност производа израдио је портал ТЕХНИС како би омогућио олакшано информисање о техничким захтевима које приликом стављања на тржиште Републике Србије производи морају да задовоље. Потребно је нагласити информативну улогу ТЕХНИС-а који је развијен да привредним субјектима и органима тржишног надзора буде од помоћи приликом стављања производа на тржиште Републике Србије, али на произвођачу остаје пуна одговорност да изврши идентификацију који су то прописи, односно захтеви које његови производи морају да испуне.  

Органи за надзор и контролу

 

Инспекцијски надзор над спровођењем прописа у области техничких захтева за производе и оцењивања усаглашености са тим захтевима врше министарства надлежна за робе у питању, преко инспектора.

Контакт

Министарство привреде Републике Србије:

Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, Србија

Тел: +381 11 3642 600, факс: +381 11 3642 705

вебсајт: www.privreda.gov.rs 


Сектор за квалитет и безбедност производа

Ресавска 24, 11000 Београд, Србија

Тел: +381 11 33 43 363, +381 11 3343 366

вебсајт:www.tehnis.privreda.gov.rsАгенција за безбедност саобраћаја:

Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Београд, Србија

Тел: +381 11 214 5089, +381 11 214 4962, факс: +381 11 214 54 07

вебсајт: www.abs.gov.rs


Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге:

Палмотићева 2, 11103 Београд, Србија

Тел: +381 11 3242 673, факс: +381 11 3232 537

вебсајт: www.ratel.rs