BCC/CCP police control

In this part of the CEFTA Trade Web Portal you will find the procedures that apply to foreigners entering the economy in each CEFTA Economy. Border control procedures are divided into two parts: visa requirements and working permits. This trade portal only includes border procedures for citizens from CEFTA Economies. These include: 1.Border crossing procedures for citizens from other CEFTA Economies; 2.Visa regulations and fees for citizens from other CEFTA Economies; 3.Working permits for citizens from other CEFTA Economies; 4.Documents for obtaining working permits in the respective CEFTA Economy. If you would like to know more about border crossing procedures, please refer to the respective links under the section for border control for each Economy.
Zakoni i propisi

• Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08 )
• Odlukom o vizana („Službeni glasnik BiH“, broj 100/08 )
• Pravilnikom o izdavanju viza za dugoročni boravak (viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza („Službeni glasnik BiH“, broj 104/08)
• Pravilnikom o ulasku i boravku stranaca („Službeni glasnik BiH“, broj 81/08)

Vizni režim

Viza je dozvola za prelazak državne granice koja omogućava ulazak u zemlju i boravak u roku određenom u vizi ili prelazak (tranzit) preko teritorije BiH ako stranac za to ispunjava uslove. Vizu izdaje diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH. Stranac je dužan pribaviti vizu prije ulaska u BiH.
(Detaljnije o uslovima za izdavanje vize, produženju vize i razlozima za neizdavanje vize, te razlozima za izuzetno izdavanje vize iz humanitarnih razloga - član 33., 38. i 39Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)
Viza se može izdati samo onom strancu koji posjeduje važeći pasoš čiji rok važenja prelazi
vrijeme važenja vize za najmanje tri mjeseca. Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na obrascu, koji se mora tačno i potpuno popuniti.
(Zahtjev za izdavanje vize - Obrazac br.1)

Vrste viza

Aerodromska tranzitna viza (Viza A) omogućava prolazak kroz međunarodno tranzitno područje aerodroma bez stvarnog ulaska u zemlju, tokom zaustavljanja ili nastavljanja međunarodnog leta, može se izdati strancu za jedan, dva ili više prelazaka kroz međunarodno područje aerodroma u periodu tranzita, izdaje se sa rokom važenja do tri mjeseca.
(član 29. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 18. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Tranzitna viza (Viza B) omogućava strancu koji iz jedne zemlje putuje u treću zemlju prelazak preko teritorije BiH, izdaje se za jedan, dva ili, u izuzetnim slučajevima, više prelazaka preko teritorije BiH. Ukupno vrijeme boravka na teritoriji BiH u toku jednog tranzitnog putovanja ne može biti duže od pet dana, izdaje se sa rokom važenja do šest mjeseci, a može se izdati ako stranac ima ulaznu vizu države u koju putuje ili preko čije teritorije nastavlja putovanje.
(član 30. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu i član 19. Pravilnika o ulasku i boravku stranaca)

Viza za kratkoročni boravak (Viza C) omogućava strancu jedan ili više ulazaka i boravaka u zemlji s tim da nijedan neprekidan boravak ni ukupno trajanje više uzastopnih boravaka u BiH ne mogu biti duži od 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska. Viza za kratkoročni boravak izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH, a izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine. Izuzetno se može  izdati i s rokom važenja dužim od jedne godine ako je to u interesu BiH, o čemu odlučuje Ministarstvo vanjskih poslova  po pribavljenoj saglasnosti Službe za poslove sa strancima. Viza za kratkoročni boravak izdaje se za poslovna putovanja, putovanja u svrhu obrazovanja, obuke ili u sličnu svrhu, za turistička ili druga putovanja u privatne svrhe, za putovanja na političke, naučne, kulturne, sportske, vjerske ili druge događaje, kao i za putovanja iz ostalih razloga za koja je dovoljan kratkoročni boravak.
(član 31. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Viza za dugoročni boravak (Viza D) omogućava strancu ulazak i boravak u BiH u periodu od šest mjeseci u toku jedne godine, počevši od dana prvog ulaska. Viza za dugoročni boravak izdaje se za jedan ili više ulazaka u BiH, a izdaje se izuzetno u situacijama kada je za svrhu boravka u BiH potreban period duži od 90 dana u periodu od šest mjeseci. Izdaje se s rokom važenja najviše do jedne godine. Izuzetno, viza za dugoročni boravak može se izdati i s rokom važenja dužim od jedne godine ako je to u interesu BiH, o čemu odlučuje Ministarstvo vanjskih poslova  po pribavljenoj saglasnosti Službe za poslove sa strancima.
(član 32. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu)

Detaljnije informacije o vizi D sadržane su u Pravilniku o izdavanju viza za dugoročni boravak (viza D) i postupanju kod izdavanja takvih viza

Dokumenti

Zahtjev za izdavanje vize - Obrazac br.1

Kontakt

Služba za poslove sa strancima
Pijačna 6, 71000 Sarajevo
Tel: 033/772-950 Fax: 033/772-982
E-mail: stranci@sps.gov.ba
Web: www.sps.gov.ba

Također detaljnije informacije o izdavanju viza, potrebnoj dokumentaciji kao i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u kojima možete podnijeti zahtjev za izdavanje vize, možete naći na internet stranici Ministarstva vanjskih poslova BiH  www.mfa.gov.ba