BCC/CCP police control

In this part of the CEFTA Trade Web Portal you will find the procedures that apply to foreigners entering the economy in each CEFTA Economy. Border control procedures are divided into two parts: visa requirements and working permits. This trade portal only includes border procedures for citizens from CEFTA Economies. These include: 1.Border crossing procedures for citizens from other CEFTA Economies; 2.Visa regulations and fees for citizens from other CEFTA Economies; 3.Working permits for citizens from other CEFTA Economies; 4.Documents for obtaining working permits in the respective CEFTA Economy. If you would like to know more about border crossing procedures, please refer to the respective links under the section for border control for each Economy.
Cetăţenii străini şi apatrizii desfăşoară activitate de muncă pe teritoriul Republicii Moldova în baza permisului de şedere în scop de muncă.  Permisul este eliberat în baza dreptului la muncă, acordat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi dreptului de şedere provizorie, acordat de către Ministerul Afacerilor Interne.
Acordarea dreptului la muncă cetăţenilor străini se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 180-XVI  din  10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă.
Pentru angajarea în muncă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova, angajatorul este obligat să înregistreze oferta locurilor de muncă vacante la agenţia teritorială şi să publice în presă un anunţ privind aceste locuri vacante.
Dacă, în termen de 15 zile lucrătoare, agenţia teritorială nu identifică cetăţeni ai Republicii Moldova care pot suplini locurile de muncă vacante declarate de către angajator, acesta din urmă apelează la Agenţia Naţională.
Pentru a invita cetăţeni străini şi apatrizi în Republica Moldova în scop de angajare în muncă, angajatorul este obligat să obţină avizul favorabil al Agenţiei Naţionale. Pentru obţinerea avizului, angajatorul sau reprezentantul împuternicit al acestuia depune la Agenţia Naţională următoarele acte:

a) demersul privind necesitatea invitării cetăţeanului străin/apatridului;
b) înregistrarea ofertei locurilor de muncă vacante şi copia anunţului publicitar;
c) copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificatul de înregistrare, extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor);
d) proiectul contractului individual de muncă.

Agenţia Naţională examinează demersul angajatorului şi, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, emite decizia de eliberare sau de refuz al avizului favorabil.
Pentru a obţine dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru lucrătorul imigrant, angajatorul sau reprezentantul împuternicit al acestuia depune următoarele documente:

a) demersul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei privind acordarea dreptului la muncă adresat Agenţiei Naţionale şi un demers privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă adresat Ministerului Afacerilor Interne;
b) cererea-chestionar a lucrătorului imigrant;
c) copia avizului favorabil eliberat de Agenţia Naţională;
d) copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificatul de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, autorizaţia de activitate/licenţa, după caz);
e) actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificatul de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune, dacă aceasta depăşeşte 3 luni);
f) contractul individual de muncă;
g) copia actului de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

h) copia actului de studii sau a altui document ce confirmă calificarea specialistului invitat la muncă, tradusă în limba de stat şi legalizată sau apostilată în condiţiile legislaţiei în vigoare;
i) certificatul medical în forma stabilită şi certificatul medical ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA;
j) actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/contract de locaţiune/contract de vînzare-cumpărare);
k) 2 fotografii recente (50×60mm) color, pe un fundal deschis şi uniform;
l) cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba de stat şi legalizat sau apostilat în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Cetăţeanului străin/apatridului care a înfiinţat o întreprindere/organizaţie/instituţie înregistrată în Republica Moldova sau conducătorului acesteia, precum şi asociatului sau acţionarului care deţine o funcţie de conducere în cadrul întreprinderii/organizaţiei/instituţiei respective li se acordă dreptul la muncă fără avizul Agenţiei Naţionale. Pentru a obţine dreptul la muncă şi dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru cetăţeanul străin/apatridul, conducătorul sau reprezentantul împuternicit al acestuia depune următoarele documentele:

a) cererea-chestionar a lucrătorului imigrant;
b) copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/instituţiei (certificatul de înregistrare a întreprinderii, extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor, autorizaţia de activitate/licenţa, după caz);
c) actele ce confirmă activitatea întreprinderii (certificatul de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru ultima perioadă de gestiune, dacă aceasta depăşeşte 3 luni);
d) contractul individual de muncă (după caz):
e) copia actului de identitate naţional al cetăţeanului străin sau actul de identitate al apatridului, cu menţiunile corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
f) g certificatul medical în forma stabilită şi certificatul medical ce confirmă lipsa maladiei HIV/SIDA;
g) actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia proprietarului/contract de locaţiune/contract de vînzare-cumpărare);
h) 2 fotografii recente (50×60mm) color, pe un fundal deschis şi uniform;
i) cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba de stat şi legalizat sau apostilat în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Dreptul la muncă se revocă în condiţiile în care:

a) contractul individual de muncă a fost reziliat din motive justificabile, în conformitate cu Codul muncii;
b) a fost emisă decizia de reducere a termenului de şedere provizorie în scop de muncă;
c) în urma verificărilor efectuate şi/sau a sesizărilor primite de la autorităţile competente, s-a constatat că titularul nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora i s-a acordat/prelungit dreptul la muncă;
d) la solicitarea titularului.

Decizia de revocare a dreptului la muncă se adoptă în termen de 15 zile lucrătoare de la data stabilirii temeiului de revocare şi se comunică în scris titularului şi Ministerului Afacerilor Interne în termen de 5 zile lucrătoare, cu indicarea temeiurilor de revocare.
Revocarea dreptului la muncă serveşte drept temei pentru reducerea termenului de şedere şi anularea permisului de şedere provizorie în scop de muncă.
În Legea cu privire la migraţia de muncă de asemenea sînt stabilite facilităţi pentru administratorii întreprinderilor care efectuează învestiţii în economia ţării mai mari de 10 mii dolari SUA. Persoanelor nominalizate li se acordă dreptul la muncă pe o perioada de pîna la 5 ani cu posibilitate prelungirii pe un nou termen.

Modele de demersuri pentru eliberarea şi prelungirea permiselor de şedere in scop de muncă: