Trade regime

In this part of Cefta Web Portal, you may find the trade regime system, in each Cefta Economy. Trade Regime includes: 1.A general trade status of each Economy, focused on the main trade agreements agreed by each Economy; 2.A short list of prohibited goods on import and export; 3.A general description of customs duties and other import taxes rates; 4.A List of quotas on import and export for each Economy. If you want to know more about each Economy trade regime systems please refer to the trade regime part of that Economy.
TRGOVINSKI REŽIM

 

STO status i članstvo u ostalim trgovinskim asocijacijama

Na 8. Ministarskoj konferenciji Svjetske trgovinske organizacije održanoj u Ženevi 17. decembra 2011. godine odobren je prijem Crne Gore u tu Organizaciju. Crnogorski parlament je 27. februara 2012. godine usvojio Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Crne Gore Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije, a instrument ratifikacije dostavljen je 30. marta 2012. godine. Crna Gora je 29. aprila 2012. godine postala punopravna članica Svjetske trgovinske organizacije.


Primjena Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore, Sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA 2006 i drugih sporazuma (Ruska Federacija, Turska, EFTA, Ukrajina) kao i članstvo Crne Gore u STO čini da Crna Gora ima prilično liberalizovan režim izvoza i uvoza. Članstvom u STO Sporazumi o slobodnoj trgovini su d
obili na dodatnom kvalitetu posebno sa aspekta implementacije.

.

Zakonska regulativa

Spoljno trgovinski režim regulisan je Zakonom o spoljnoj trgovini i Uredbom za sprovođenje Zakona o spoljnoj trgovini. 

Zakonom o spojnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom Zakonom o kontroli izvoza robe dvostruke namjene su regulisani uslovi pod kojima se može trgovati naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene zbog ostvarivanja  i zaštite odbrambenih, bezbjedonosnih i spoljnopolitičkih interesa Crne Gore. Trgovinu ovom robom može da vrši samo lice koje je registrovano kod Ministarstva ekonomije i koje ima dozvolu za obavljanje spoljne trgovine kontrolisanom robom.

 

Institucije

Za definisanje, primjenu i srovođenje mjera trgovinske politike nadležan je Sektor za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i evropske integracije Ministarstva ekonomije.

Izvoz

Shodno Zakonu o spoljnoj o trgovini, spoljna trgovina robom je slobodna i može se ograničiti samo u posebnim uslovima propisanim ovim zakonom. Svako lice se može baviti izvozom u skladu sa propisima koji uređuju obavljanje određene djelatnosti. Izvoznici robe koja podliježe izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti dužni su da ispune uslove registracije u skladu sa Zakonom o duvanu, Zakonom o lijekovima, Zakonom o proizvodnji i prometu opojnih droga i Zakonom o hemikalijama.

U Crnoj Gori se ne primjenjuju carine na izvoz, niti se zabranjuje izvoz neke robe. Izuzetno, Vlada može da uvede količinsko ograničenje izvoza samo:

- u slučaju kritične nestašice bitnih proizvoda u Crnoj Gori ili potrebe za otklanjanjem posljedica takve nestašice;
- radi zaštite neobnovljivih prirodnih bogatstava, ako se ograničavanje izvoza primjenjuje uporedo sa ograničavanjem domaće proizvodnje ili potrošnje.

 

Uvoz

Na robu koja se uvozi u carinsko područje Crne Gore plaća se carina po stopama i iznosima utvrđenim Zakonom o carinskoj tarifi. Carina se naplaćaje na dva načina: 

- u procentualnoj stopi u odnosu na vrijednost robe (ad valorem) i 
- u određenom iznosu po jedinici mjera za masu robe (specifična carina). 

Za dio poljoprivredno-prehrambenih proizvoda utvrđena je kombinovana carina tj. istovremeno se naplaćuje ad valorem i specifična carina. Ad valorem carine su propisane u rasponu od 0% do 30%. Specifična carina kreće se u rasponu od 0,04 € za 1 kg do 1€ za 1 kg.
Stope carina koje su propisane međunarodnim ugovorima, primjenjuju se samo na robe sa preferencijalnim porijeklom iz zemalja obuhvaćenim ugovorom. 

Carinska tarifa Crne Gore poznaje samo carinske količinske kvote za pojedine poljoprivredno-prehrambene proizvode, utvrđene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore i Sporazumom o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Republike Turske.

Alkohol i alkoholna pića, duvan, gazirana voda kao i nafta, naftni derivati i njihovi supstituti podliježu naplati akciza u skladu sa Zakonom o akcizama. Akcize na uvoz se naplaćuju prilikom uvoza.  Od 27. februara 2015.godine, na kafu se plaća porez, u skladu sa Zakonom o porezu na kafu. Porez na dodatu vrijednost se naplaćuje na uvoznu i domaću robu po stopi od 21% i 7.  Obaveza plaćanja PDV-a prilikom uvoza nastaje istovremeno sa obavezom plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina. 

PDV na robu koja se privremeno izvozi radi dalje obrade, popravke ili montaže se određuje po povratku prema vrijednosti koja je dodata u inostranstvu i materijalu koji je korišćen u navedene svrhe. Oslobođenje od plaćanja PDV-a se jednako odnosi na uvozne kao i domaće robe. Privremeno uvezena roba je oslobođena od plaćanja PDV-a, pod uslovom da je takođe oslobođena od plaćanja carine prema carinskim propisima. Na robu koja je oslobođena od plaćanja PDV-a, a naknadno se stavi u slobodan promet, obračunava se PDV (u istom iznosu koji bi morao biti obračunat prilikom uvoza te robe).

 

Dokumenti

Zakon o spojnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom

Zakon o kontroli izvoza robe dvostruke namjene
Carinske količinske kvote
Zakon o akcizama
Oslobođenje od plaćanja PDV-a

Kontakt

Ministarstvo ekonomije
Rimski trg 46
81000 Podgorica
Tel. +382 20 482 119
Fax: +382 20 234 027
Sajt: www.minekon.gov.me