Public Procurement

E-mail In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important information about public procurement in each CEFTA Economy. The information about public procurement includes but is not limited to: 1.Legal framework of the public procurement system in each Economy; 2.The procedures that need to be followed for awarding public procurement contracts; 3.The documents that have to be submitted in response to tender invitation; 4.Time allowed for the preparation and submission of offers; 5.Links and resources where you can access information on tenders as well as the public procurement processes. For more information or advice on applying for public contracts in each CEFTA Economy please refer to the public procurement part of that Economy.
Zakoni i propisi

Sistem javnih nabavki propisan je Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog Zakona kao i standardnim formularima i obrascima koji se odnose na postupak njegove primjene, i isti su objavljeni u Sluzbenom listu CG br. 42/11, 57/14, 23/15, 31/15, 24/15, 57/14, 29/15, 56/15 i 80/15,9/16,49/17,52/17,54/17 i 74/17.


Zakon o javnim nabavkama uređuje uslove, način i postupak nabavke roba, usluga i ustupanja izvođenja radova, zaštita prava u postupcima javnih nabavki i druga pitanja od značaja za javne nabavke. Organ uprave nadležan za poslove javnih nabavki u Crnoj Gori je Uprava za javne nabavke.                                                    

Ovaj zakon primjenjuje se na:

1) državne organe, organe jedinice lokalne samouprave, javne službe i druge korisnike sredstava budžeta Crne Gore, odnosno budžeta jedinice lokalne samouprave i drugih javnih prihoda;

2) privredna društva koja ispunjavaju sljedeće uslove:

 a) imaju status pravnog lica,

 b) osnovana su radi obavljanja djelatnosti od javnog interesa i ne obavljaju industrijsku ili komercijalnu djelatnost i

 c) u kojima država, odnosno jedinica lokalne samouprave posjeduje više od 50 % akcija, odnosno udjela u tom privrednom društvu ili koje država, odnosno lokalna samouprava ili drugi naručilac finansira sa više od 50% iz sredstava budžeta Crne Gore, jedinice lokalne samouprave i drugih javnih prihoda ili nad kojima nadzor vrši naručilac ili koja imaju više od polovine članova organa upravljanja ili nadzornog organa koje je imenovao naručilac;

3) privredna društva, pravna lica i preduzetnike koji obavljaju djelatnost u oblastima vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskog saobraćaja u skladu sa odredbama čl. 108 do 113 ovog zakona.

Izuzetno od stava 1 tačka 1 ovog člana, za diplomatsko-konzularna predstavništava Crne Gore u inostranstvu, vojno-diplomatske predstavnike i jedinice Vojske Crne Gore u meĎunarodnim snagama i mirovnim misijama i druge aktivnosti u inostranstvu, vrste postupaka javnih nabavki i način njihovog sprovođenja uređuju se propisom Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Organ uprave nadležan za poslove javnih nabavki (u daljem tekstu: nadležni organ) priprema listu obveznika iz stava 1 ovog člana.

Naručilac je obveznik iz stava 1 ovog člana.

Novoosnovani naručilac je dužan da nadležnom organu podnese prijavu radi evidentiranja na Listi naručilaca, u roku od 30 dana od dana sticanja svojstva naručioca.

Lista naručilaca iz stava 4 ovog člana se objavljuje na portalu javnih nabavki nadležnog organa (u daljem tekstu: portal javnih nabavki).

Lista naručilaca se ažurira u roku od tri dana od dana podnošenja prijave iz stava 4 ovog člana. Naručilac je dužan da primjenjuje ovaj zakon i u slučaju kada nije evidentiran na listi iz stava 4 ovog člana.

II Vrste postupaka

Postupci javnih nabavki su:

1) otvoreni postupak;

2) ograničeni postupak;

3) pregovarački postupak sa prethodnim objavljivanjem poziva za javno nadmetanje;

4) pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje;

5) konkurs.

Naručilac je dužan da postupke javnih nabavki, primjenjuje za nabavku:

1) roba i usluga čija je procijenjena vrijednost javne nabavke jednaka ili veća od 15.000,00 EUR-a; i

2) radova čija je procijenjena vrijednosti javne nabavke jednaka ili veća od 30.000,00 EUR-a.

Naručilac je dužan da nabavku roba, usluga i radova ispod vrijednosti iz stava 1 ovog člana (u daljem tekstu: nabavke male vrijednosti) sprovodi u skladu sa članom 30 zakona, ako za tu nabavku ne sprovede postupak iz člana 20 zakona. Naručilac ne smije da dijeli predmet javne nabavke koji predstavlja jedinstvenu cjelinu, sa namjerom izbjegavanja primjene ovog zakona. 

Naručilac može, bez sprovođenja postupaka iz člana 20 ovog zakona, da sprovede hitnu nabavku, u cilju otklanjanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanja posljedica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana, ako nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim ovim zakonom.

Na nabavke iz stava 1 ovog člana primjenjuje se postupak koji utvrdi naručilac posebnim aktom, uz poštovanje načela javnih nabavki. Naručilac je dužan da akt iz stava 2 ovog člana objavi na svojoj internet stranici. Obrazac i sadržaj akta iz stava 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.                                                                                                          .        

Na nabavke male vrijednosti primjenjuje se postupak koji utvrdi naručilac posebnim aktom, uz poštovanje načela javnih nabavki. Naručilac je dužan da akt iz stava 1 ovog člana objavi na svojoj internet stranici. Naručilac je dužan da prilikom sprovođenja nabavke male vrijednosti obezbijedi primjeren rok ponuđaču za dostavljanje ponuda, koji ne smije biti kraći od tri radna dana. Obrazac i sadržaj akta iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija, zavisno od vrste postupka i predmeta javne nabavke, sadrži:

1) poziv za javno nadmetanje, odnosno poziv za nadmetanje;

2) tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova, koje sadrže: količinu i opis robe, radova i usluga i druge bitne karakteristike predmeta javne nabavke, rok i mjesto izvršenja, garancije kvaliteta, način sprovođenja kontrole kvaliteta, podatke o tehničkoj dokumentaciji po kojoj će se realizovati ugovor o javnoj nabavci i podatke o njenoj dostupnosti;

3) izjavu naručioca da će uredno izmirivati obaveze prema izabranom ponuđaču;

4) izjave lica iz člana 16 stav 2 ovog zakona o nepostojanju sukoba interesa;

 5) metodologiju načina vrednovanja ponuda po kriterijumu i podkriterijumima;

6) obrazac finansijskog dijela ponude;

7) obrasce dokaza koje priprema ponuđač (izjava o nepostojanju sukoba interesa iz člana 17 ovog zakona; liste, izjave i potvrde za ispunjavanje uslova o stručno tehničkoj i kadrovskoj osposobljenosti i dr.);

8) nacrt okvirnog sporazuma i nacrt ugovora o javnoj nabavci, osim u slučaju nabavke kredita kada tenderska dokumentacija sadrži kreditni zahtjev naručioca na osnovu kojeg ponuđač dostavlja nacrt ugovora;

9) uputstvo ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude;

10) sadržaj ponude;

11) uputstvo o pravnom lijeku.

Tenderska dokumentacija za prvu fazu ograničenog postupka javne nabavke sadrži:

    1) poziv za pretkvalifikaciju;

    2) uputstvo za sačinjavanje i podnošenje prijave;

    3) metodologiju za utvrđivanje kvalifikacije.

Poziv za pretkvalifikaciju sadrži podatke o: naručiocu, predmetu javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti javne nabavke, zaključivanju okvirnog sporazuma, jeziku ponude, internet stranici na kojoj će biti objavljena tenderska dokumentacija; uslove za učešće u postupku javne nabavke; potrebne dokaze za ispunjavanje predviđenih uslova i izjave lica iz člana 16 stav 2 ovog zakona o nepostojanju sukoba interesa.

Tenderska dokumentacija za drugu fazu ograničenog postupka javne nabavke, pored elemenata iz stava 1 tač. 2 do 11 ovog člana sadrži i poziv za dostavljanje ponuda. Poziv iz stava 4 ovog člana sadrži podatke o: mogućnosti podnošenja ponuda po partijama, mogućnosti podnošenja alternativnih ponuda, kriterijumu i podkriterijumima za vrednovanje ponuda, obavezi dostavljanja garancije za dobro izvršenje ugovora i drugih garancija, roku za podnošenje ponuda, roku za javno otvaranje ponuda i roku važenja ponude.

Naručilac je dužan da rednim brojem označi svaku prvu stranicu lista i ukupan broj listova tenderske dokumentacije.

Obrazac tenderske dokumentacije propisuje Ministarstvo.                                                                   .  

Rokovi u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama

Naručilac je dužan da u pozivu za javno nadmetanje, pozivu za nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji odredi rok za podnošenje ponuda. Rok za podnošenje ponuda iz stava 1 ovog člana određuje se danom i satom do kada se ponude mogu dostaviti.                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rok za podnošenje ponuda računa se od narednog dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije, odnosno od dana dostavljanja tenderske dokumentacije. Početak i tok rokova ne sprječavaju nedjelje i dani državnih praznika. Ako posljednji dan roka pada u nedjelju ili na dan državnog praznika ili u neki drugi dan kada naručilac ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana.                                                                            

Rok za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke ne može da bude kraći od 37 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki. Rok za podnošenje ponuda iz stava 1 ovog člana naručilac može da odredi u kraćem trajanju kada to razlozi hitnosti javne nabavke zahtijevaju, a koji nijesu izazvani krivicom naručioca, ali ne može da bude kraći od 22 dana, od dana objavljivanja tenderske dokumentacije na portalu javnih nabavki. Naručilac je dužan da u pozivu za javno nadmetanje, odnosno pozivu za nadmetanje obrazloži razloge hitnosti zbog kojih je skratio rok za podnošenje ponuda iz člana 90 stav 1.

Rok za podnošenje prijava za pretkvalifikaciju u ograničenom postupku javne nabavke ne može da bude kraći od 37 dana, od dana kada je tenderska dokumentacija za prvu fazu ograničenog postupka objavljena na portalu javnih nabavki. Rok za podnošenje ponuda u ograničenom postupku javne nabavke ne može da bude kraći od 22 dana, od dana kada je tenderska dokumentacija za drugu fazu ograničenog postupka dostavljena kvalifikovanim podnosiocima prijava. Rok za podnošenje ponuda u pregovaračkom postupku sa i bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, osim u slučajevima iz člana 25 stav 1 tačka 1 alineja 2 ovog zakona, ne može da bude kraći od 22 dana, od dana kada je tenderska dokumentacija za javno nadmetanje pregovaranjem objavljena na portalu javnih nabavki, odnosno tenderska dokumentacija za nadmetanje pregovaranjem dostavljena zainteresovanim licima.

Naručilac može, bez sprovođenja postupaka iz člana 20 zakona, da sprovede hitnu nabavku, u cilju otklanjanja i sprečavanja opasnosti od nepredviđenih događaja na koje naručilac nije mogao ili ne može da utiče, otklanjanja posljedica tih nepredviđenih događaja, ugroženosti zdravlja i života građana, ako nije u mogućnosti da sprovede postupak javne nabavke i postupi u rokovima određenim ovim zakonom. Na nabavke iz stava 1 člana 29 primjenjuje se postupak koji utvrdi naručilac posebnim aktom, uz poštovanje načela javnih nabavki. Naručilac je dužan da akt iz stava 2 ovog člana objavi na svojoj internet stranici.

Obrazac i sadržaj akta iz stava 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Linkovi/Dokumenti

Uprava za javne nabavke na svom portalu objavljuje plan javnih nabavki za tekuću finansijsku godinu, tendersku dokumentaciju, odluke o kvalifikaciji kandidata, odluke o izboru najpovoljnije ponude, odluke o obustavi postupka javne nabavke, odluke o poništavanju postupka javne nabavke, ugovora o javnoj nabavci, izmjene, odnosno dopune plana, tenderske dokumentacije, odluke i ugovora kao i preduzimanjem drugih radnji i mjera.

Zakon o javnim nabavkama 
Pravilnik o obrascima u postupcima javnih nabavki

Kontakt

Uprava za javne nabavke
Jovana Tomaševića 2
81000 Podgorica
Tel.  +382 20 246 411
Fax. +382 20 245 549
Email: 
ujn@.gov.me 
Web:
 www.ujn.gov.me