Public Procurement

E-mail In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important information about public procurement in each CEFTA Economy. The information about public procurement includes but is not limited to: 1.Legal framework of the public procurement system in each Economy; 2.The procedures that need to be followed for awarding public procurement contracts; 3.The documents that have to be submitted in response to tender invitation; 4.Time allowed for the preparation and submission of offers; 5.Links and resources where you can access information on tenders as well as the public procurement processes. For more information or advice on applying for public contracts in each CEFTA Economy please refer to the public procurement part of that Economy.
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Област јавних набавки у Републици Србији регулисана је Законом о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 i 68/2015) и низом подзаконских аката, углавном правилника који ближе уређују критеријуме за образовање комисије за јавну набавку, садржину конкурсне документације, правила о поступку отварања понуда, начин вођења евиденције о јавним набавкама и друга питања одређена Законом.

Институције надлежне за доношење, спровођење и надзор над спровођењем политике јавних набавки су Министарство финансија (Закон о министарствима, “Службени гласник РС”, бр. 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др. закон и 62/2017) и Управа за јавне набавке (Закон о јавним набавкама). Управа за јавне набавке је образована као посебна организација која обавља стручне послове у области јавних набавки, обезбеђује услове за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних финансијских средстава за јавне набавке и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки. Такође, Законом о јавним набавкама (čl. 138) образована је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, као самосталан и независан орган Републике Србије, који обезбеђује заштиту права понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки.

У смислу Закона о јавним набавкама, предмет јавних набавки могу бити добра (куповина добара, закуп добара и лизинг добара), радови (извођење радова, пројектовање и извођење радова, рад при изградњи грађевинског објекта) и услуге (спискови услуга на које се примењују одредбе овог Закона дати су у анексима 1 и 2 који чине саставни део Закона), док су наручиоци тих набавки државни органи, органи аутономне покрајне, органи локалне самоуправе, правна лица која обављају и делатност од општег интереса и правна лица која су основана од стране наручиоца а која обављају и делатност од општег интереса, под условима предвиђеним Законом. Законом су такође предвиђене набавке на које се не примењују одредбе Закона.

Основна начела јавних набавки су начело ефикасности и економичности употребе јавних средстава, начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима, начело транспарентности поступка јавне набавке, начело једнакости понуђача, начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности.

 

Поступци јавних набавки  

Чланом 31. Закона о јавним набавкама предвиђени су следећи поступци јавних набавки:

- отворени поступак;

- рестриктивни поступак;

- квалификациони поступак;

- преговарачки поступак са објављивањем јавног позива за подношење понуда;

- преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда;

- конкурентни дијалог;

- конкурс за дизајн; и

- поступак јавне набавке мале вредности.

Вредности набавке која представља горњи лимит испод којег наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог Закона као и горњи лимит испод којег се примењује поступак јавне набавке мале вредности, одређени су чл. 39. Тако, према Закону о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 i 68/2015), набавком мале вредности сматра се набавка чија је процењена вредност није већа од 5.000.000 динара. За набавке мање вредности од 500.000 динара није обавезна примена Закона о јавним набавкама.

Поступак јавне набавке отпочиње покретањем поступка (доношењем одлуке о покретању поступка у писаној форми) који даље спроводи комисија за јавну набавку која се образује решењем наручиоца.Комисија за јавну набавку сачињава конкурсну документацију (садржај конкурсне документације предвиђен је Законом о јавним набавкама а ближе дефинисан Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/15)) која се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца истовремено кад и објављивање позива за подношење понуда.

Наручилац је дужан да објави јавни позив за прикупљање понуда за јавну набавку у следећим случајевима: отвореном поступку; поступку јавне набавке мале вредности; преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда; односно пријава за јавну набавку у рестриктивном поступку, квалификационом поступку и конкурентном дијалогу. Огласи о јавним набавкама објављују се на порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца, а уколико су у питању набавке чија је процењена вредност већа од јавне набавке мале вредности, огласи се објављују и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Сви огласи о јавним набавкама објављују се на српском језику, а уколико вредност набавке прелази 250.000.000 динара за добра и услуге, односно 500.000.000 динара за радове, огласи о јавним набавкама објављују се и на страном језику који се уобичајено користи у међународној трговини.

У поступку се оцењују само понуде за које је утврђено да су испуњени услови за учешће понуђача у поступку јавне набавке (Закон дефинише обавезне услове за учешће, док су поједини услови ближе утврђени у самој конкурсној документацији). Критеријуми за оцењивање и избор најповољније понуде су економски најповољнија понуда или најнижа понуђена цена. Иако Закон, приликом избора најповољније понуде, утврђује предност за домаће понуђаче у односу на стране (под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 5 у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла), као и предност понуђача који нуде добра домаћег порекла у односу на оне који нуде добра страног порекла (под условом да понуђена цена није већа од 5 % у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача), предвиђено је да се у набавкама у којима учествују понуђачи из држава потписница ЦЕФТА Споразума примењују одредбе тог Споразума. Овим Споразумом је предвиђено ће свака страна обезбедити једнак третман у поступку јавних набавки свим понуђачима других страна, тј. да ће роба, услуге и понуђачи других страна имати третман који није мање повољан од третмана који имају домаћи производи, услуге и понуђачи. Такође, предвиђено је да се у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењују одредбе тог споразума. Након доношења одлуке о избору најповољније понуде, приступа се закључивању уговора о јавној набавци.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом другачије није одређено. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама, као и Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник. Овај захтев се подноси наручиоцу непосредно или поштом препоручено, а копија се доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Законом су предвиђене специфичности које се односе на јавне набавке у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга.

 

Документа у поступку јавне набавке

Према Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Службени гласник РС бр. 83/15), обавезни елементи конкурсне документације у отвореном поступку садржи: опште податке о јавној набавци (предмет јавне набавке, опис сваке партије ако је предмет јавне набавке обликован по партијама); врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и слично; техничку документацију и планове; услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова; критеријуме за доделу уговора (све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда; елементе критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом);образац понуде; образац структуре цене, са упутством како да се попуни; образац трошкова припреме понуде; образац изјаве о независној понуди; образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; модел уговора, односно модел оквирног споразума; упутство понуђачима како да сачине понуду. Конкурсна документација за прву фазу рестриктивног поступка и квалификационог поступка садржи:опште податке о јавној набавци (предмет јавне набавке; опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама; у случају квалификационог поступка, период за који се кандидатима признаје квалификација); услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, са обрасцем изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења пријаве; начин достављања пријава.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности садржи: опште податке о јавној набавци (предмет јавне набавке;опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама);врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину и опис добара, радова или услуга,начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испорукедобара, евентуалне додатне услуге и сл.;техничку документацију и планове;услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказујеиспуњеност тих услова;критеријуме за доделу уговора (све елементе критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносноизражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнаднуобјективну проверу оцењивања понуда;елементе критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора уситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом);обрасце који чине саставни део понуде (образац понуде;образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;образац трошкова припреме понуде;образац изјаве о независној понуди;образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатностикоја је на снази у време подношења понуде);модел уговора, односно модел оквирног споразума;упутство понуђачима како да сачине понуду; конкурсна документација може да садржи и друге елементе којису, с обзиром на предмет јавне набавке, неопходни за припрему понуде.

Временски рокови

Рокови за подношење понуда рачунају се од дана када је јавни позив за јавну набавку објављен на Порталу јавних набавки, односно од дана када је позив за подношење понуда послат понуђачима. Рок за подношење понуда у отвореном поступку, односно пријава у рестриктивном и квалификационом поступку и конкурентном дијалогу, не може бити краћи од 35 дана од дана када је јавни позив објављен ако је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и 500.000.000 динара за радове, односно не може бити краћи од 30 данаод дана када је јавни позив објављен ако процењена вредност јавне набавке није већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и 500.000.000 динара за радове, осим у случајевима предвиђеним Законом, али и тада не може бити краћи од 20, односно 15  дана од дана објављивања јавног позива. Рок за подношење понудау рестриктивном поступкуне може бити краћи од 20 дана од дана када је наручилац послао позив кандидатима. Рок за подношење понуда у квалификациономпоступку не може бити краћи од 8 дана од дана када је наручилац послао позив кандидатима. Рок за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности не може бити краћи од 20 дана од дана слања позива изабраним кандидатима.

Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник. Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача који преузимају примерак записника, а понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда, наручилац је дужан да достави примерак записника у року од 3 дана од дана отварања понуда.Одлуку о додели уговора наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења те одлуке. Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, односно 5 дана у поступцима јавне набавке мале вредности.

 

Линкови и извори

 
 

Закон о јавним набавкама: http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_nabavkama.html
                                                                                  http://nabavke.com/ex/pravilnik%20jnmv%20srb.pdf
 
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова: https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik_o_obaveznim_elementima_konkursne_dokumentacije_u_postupcima_javnih_nabavki_i_nacinu_dokazivanja_ispunjenosti_uslova.html
http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/podzakoni